Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 14 juni 2016, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen.

Stämman beslutade således:

 • att fastställa balans- och resultaträkningen.
 • att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 43 297 829 kronor.
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2015.
 • att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
 • att ett årligt styrelsearvode om 200 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 100 tkr vardera till ledamöter som inte är anställda eller har uppdrag i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt räkning.
 • att omvälja följande styrelseledamöter; Lennart Larsson, Kurt Dahlberg och Lars-Erik Saltin, samt att omvälja Johan Bratteberg som styrelsesuppleant.
 • att välja Ingemar Andersson och Lars Avellan som nya styrelseledamöter, samt att välja Pär Nordström till ny styrelsesuppleant.
 • Styrelsen ges i uppdrag att skriva avtal med ny revisor varefter ny revisor skall utses.
 • att en omvänd split genomförs 10:1 och att anta en ny bolagsordning i enlighet med detta.
 • att möjlighet till A- och B-aktier införts där A aktie medför 1 röst och B aktie 0,1 röst. Samtliga befintliga aktier omvandlas till A aktier.
 • att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att bolagets nuvarande aktiekapital ökas genom nyemission av nya aktier, dock högst till 2 000 000 kronor som utgör bolagsordningens övre gräns för registrerat aktiekapital. Styrelsen gavs rätten att besluta om nyemission där nya aktier skall betalas med kontanta medel, apportegendom eller där aktie skall tecknas med kvittningsrätt samt nyemission av konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen.

För Metacon AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta Slavica Djuric, VD i Metacon per telefon på 076-765 47 33 eller email info@metacon.se

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se