Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 augusti 2016, klockan 14:00 i bolagets lokaler på Dammbrovägen 1 i Karlskoga.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den femte vardagen före dagen då stämman hålls, dels i kallelsen föreskriven tid har anmält sin avsikt att delta. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna. Sådan registrering skall vara verkställd senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på stämman sker per post till Metacon AB, Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga, per telefon 076-765 47 33 eller per e-post info@metacon.se. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast den 26 juli 2016. Aktieägare har vid stämman rätt att begära att styrelsen eller VD såvida detta kan ske utan skada för bolaget, lämnar upplysningar gällande ärenden på dagordningen.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän
  3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val
  6. a) av ny revisor och revisorssuppleant
  7. Mötets avslutande

Till punkt 6 a:

Nyval föreslås av revisorer då mandattiden för nuvarande revisorer på Baker Tilly har löpt ut. Bolagets utveckling ställer omfattande krav på framtida revisorer varpå styrelsen föreslår auktoriserad revisor Tomas Nöjd på R3 Revision i Stockholm som ny revisor samt auktoriserad revisor Camilla Beijron på R3 Revision i Stockholm som revisorssuppleant.

 

Karlskoga i juli 2016
Metacon AB (publ)
Styrelsen