Regulatoriska

/Tag: Regulatoriska
25 06, 2019

Omvandling av BTA till aktier i Metacon AB

2019-06-25T14:42:08+02:00juni 25th, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Den företrädesemission som genomfördes i Metacon AB har nu registrerats hos Bolagsverket, varvid bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 1 943 394,19 kr. Totalt antal utestående aktier i bolaget uppgår till 194 339 419 aktier. BTA-aktierna kommer nu att omvandlas från BTA till ordinarie aktier enligt följande tidsplan: Sista handelsdag i BTA 28 juni 2019. Nya aktier på aktieägarnas [...]

14 06, 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse

2019-06-16T01:59:48+02:00juni 14th, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Då årsredovisning tidigare inte offentliggjorts med ett pressmeddelande publiceras härmed Metacons årsredovisning för 2018 inklusive revisionsberättelse. Årsredovisningen finns bifogad till detta pressmeddelande. Ladda ner årsredovisning och revisionsberättelse 2018 » För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. [...]

11 06, 2019

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

2019-06-16T02:06:17+02:00juni 11th, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 11 juni 2019, Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa resultat- och balansräkningen. att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 51 569 770 att bevilja ansvarsfrihet för styrelse [...]

10 06, 2019

Göran Rasberg utsedd till ny CFO för Metacon AB

2019-06-16T02:07:23+02:00juni 10th, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Pressmeddelande Karlskoga, 10 juni 2019 Metacon har utsett Göran Rasberg till ny Chief Financial Officer. Han tar över den rollen från Metacons VD Chris Tornblom som sedan februari temporärt utfört dessa uppgifter. "Jag är mycket glad att vi kan välkomna Göran till Metacon. Han har en gedigen finansiell erfarenhet och känner Metacon koncernen väl då Rasberg Ekonomi löpande sköter [...]

7 06, 2019

Metacon skriver MoU med TruckMaint OÜ

2019-06-16T02:07:43+02:00juni 7th, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har ingått i ett Memorandum of Understanding (MoU) med TruckMaint OÜ baserat i Tallinn, Estland. Det gemensamma målet med detta affärsförhållande är att gemensamt utveckla vätgasrelaterad verksamhet i de baltiska staterna. Det underskrivna avtalet är icke bindande och parterna avser att ingå formella avtal som anger respektive rättigheter och skyldigheter. TruckMaint har verksamhet i Estland, Lettland, Litauen och [...]

22 05, 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

2019-06-16T02:07:57+02:00maj 22nd, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Första kvartalet Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan. Metacons dotterbolag Helbio medverkade på Hannover Messe, världens ledande mässa för industriell teknik som ägde rum i Hannover, Tyskland från [...]

15 05, 2019

Metacons företrädesemissionen tecknad till 304%

2019-06-16T02:08:27+02:00maj 15th, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 35,1 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 4 Mkr, inklusive ersättning till emissionsgaranter.  Teckningsperioden avslutades den 13 maj 2019. Totalt har 41 684 929 aktier, motsvarande cirka 97,4 procent av nyemissionen, tecknats [...]

14 05, 2019

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

2019-06-16T02:08:44+02:00maj 14th, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019, klockan 11:00, Mötesplats Alfred Nobel, Nobelmuseet i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare bör [...]

2 05, 2019

Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till långsiktiga investerare

2019-06-16T02:09:41+02:00maj 2nd, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Metacon AB (publ) (”Bolaget”) så har styrelseledamot Lennart Larsson (genom bolag) och storägare Xenophon Verykios på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Eminova överlåtit sammanlagt 165 000 000 teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare. Detta motsvarar cirka 8 MSEK eller cirka 23% av företrädesemissionen. [...]

1 05, 2019

Metacon KK erhåller en order att leverera ett 5kW CHP-system till Notes Co., Ltd. i Japan

2019-06-16T02:09:57+02:00maj 1st, 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Metacon KK har mottagit en order från Notes Co., Ltd. i Nagano, Japan. Ordern omfattar ett 5 kW CHP system (H2PS-5) och huvudsakligen är för teständamål. Ordervärdet överstiger inte € 50,000 "Vi är mycket nöjda med ordern eftersom den är vår första i Japan för ett 5 kW kraftvärmesystem. Detta är också en bra referens för andra [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se