Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2017, klockan 14:00, Dammbrovägen 1, i Karlskoga.

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare bör även anmäla sin avsikt att delta senast den 22 september 2017 på sätt som anges nedan. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta iden extra bolagsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna. Sådan registrering skall vara verkställd senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande på stämman sker per post till Metacon AB, Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga, per telefon 076-765 47 33 eller per e-post info@metacon.se. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast den 22 september 2017.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av ny styrelseledamot.
7. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
8. Stämmans avslutande
Till punkt 6:
Då Kurt Dahlberg har valt att lämna sitt styrelseuppdrag har styrelsen föreslagit att bolagsstämman väljer Christer Nygren till ny styrelseledamot.

Karlskoga i september 2017
Metacon AB (publ)
Styrelsen