Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016, klockan 14:00 på Bofors Hotell i Karlskoga.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den femte vardagen före dagen då stämman hålls, dels i kallelsen föreskriven tid har anmält sin avsikt att delta. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt.  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna. Sådan registrering skall vara verkställd senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande 

Anmälan om deltagande på stämman sker per post till Metacon AB, Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga, per telefon 076-765 47 33 eller per e-post info@metacon.se. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast den 8 juni 2016. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Aktieägare har vid stämman rätt att begära att styrelsen eller VD såvida detta kan ske utan skada för bolaget, lämnar upplysningar gällande ärenden på dagordningen och bolagets ekonomiska situation.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

9. Val
a) av styrelse och suppleanter
b) av ny revisor samt eventuell revisorssuppleant

10. Antagande av ny bolagsordning

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
a) Bemyndigande om nyemission

12. Mötets avslutande

Till punkt 7 b: 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Till punkt 8: 
Styrelsen föreslår att ett årligt styrelsearvode om 200 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 100 tkr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda eller har uppdrag i bolaget. Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

Till punkt 9 a: 

Omval föreslås av följande styrelseledamöter; Lennart Larsson, Kurt Dahlberg och Lars-Erik Saltin.

Nyval föreslås av Ingemar Andersson och Lars Avellan som ordinarie styrelseledamöter

Som suppleanter föreslås omval av Johan Bratteberg och nyval av Pär Nordström.

Till punkt 9 b: 

Nyval föreslås av revisorer då mandattiden för nuvarande revisorer på Baker Tilly har löpt ut. Bolagets utveckling ställer omfattande krav på framtida revisorer varpå styrelsen inlett förhandling med ny revisionsbyrå, vilken namnges i samband med stämman. Frågor med anledning av detta besvaras av styrelsen.

Till punkt 10:

Styrelsen föreslår en omvänd split, så att tio aktier sammanslås till en aktie.
Styrelsen föreslår samtidigt att möjlighet till utgivande av olika aktieslag införs inför kommande emissioner. A aktie skall medföra en röst och B aktie skall medföra 0,1 röst. Registrerat antal aktier uppgår vid tiden för kallelsen till 83 541 079 st medförande 1 röst vardera. Beslutet innebär att samtliga registrerade aktier omvandlas till A aktier.

Till punkt 11 a: 
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas inom gränserna för antagen och registrerad bolagsordning.

Styrelsen föreslår enligt ovan att årsstämman 2016-06-14 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med följande villkor;

– Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att bolagets nuvarande aktiekapital om 835 410,79 kronor ökas genom nyemission av nya aktier, dock högst till 2 000 000 kronor som utgör bolagsordningen övre gräns för registrerat aktiekapital,

– Styrelsen skall ges rätt att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 § samt 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (ABL),

– Styrelsen skall ges rätt att besluta om nyemission där nya aktier skall betalas med kontanta medel, apportegendom eller där aktie skall tecknas med kvittningsrätt,

– Styrelsen skall ges rätt att besluta om nyemission av konvertibler och teckningsoptioner,

– Bemyndigandet får utnyttjas fram till nästkommande årsstämma (2017),

– Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission.

Karlskoga i maj 2016
Metacon AB (publ)
Styrelsen