EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att besluta om en företrädesemission av units bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 om cirka 120 MSEK (”Företrädesemissionen”). Sammantaget uppgår teckningsåtaganden från personer ur styrelse och ledning till cirka 2,4 MSEK. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 97,6 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtaganden upp till cirka 100 MSEK. För att säkerställa finansieringsbehovet från januari till februari 2024 har Bolaget upptagit ett brygglån om 10 MSEK till marknadsmässiga villkor och med beviljad möjlighet att utöka till 25 MSEK. Till följd av Företrädesemissionen senareläggs publiceringen av Metacons bokslutskommuniké till den 28 mars 2024. En extra bolagsstämma planeras att hållas omkring den 24 januari 2024 för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och dess villkor samt att besluta om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

 

Sammanfattning

 • Styrelsen i Metacon meddelar idag sin avsikt att besluta om en Företrädesemission av units om cirka 120 MSEK, innan avdrag för emissionskostnader, som delvis omfattas av tecknings- och garantiåtaganden.
 • I samband med Företrädesemissionen har Bolaget upptagit ett brygglån om 10 MSEK med beviljad möjlighet att utöka till 25 MSEK, för att säkerställa tillräcklig likviditet under perioden januari till februari 2024.
 • En extra bolagsstämma planeras att hållas omkring den 24 januari 2024 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) Återbetalning av brygglån, (ii) internationell expansion och kapacitetsuppbyggnad i strategiska projekt, (iii) stärkt organisation, (iv) rörelsekapitaländamål och (v) utveckling av partnerskap.
 • Teckningsåtaganden från personer ur styrelse och ledning uppgår till sammanlagt cirka 2,4 MSEK.
 • Bolaget har erhållit garantiåtaganden om sammanlagt cirka 97,6 MSEK. Tillsammans med ingångna teckningsåtaganden omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om upp till cirka 100 MSEK.
 • För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 5 februari 2024 till och med den 19 februari 2024.
 • Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 förväntas inledas cirka 12 månader efter att Företrädesemissionen har genomförts.
 • Fullständiga villkor i Företrädesemissionen förväntas kommuniceras omkring den 25 januari 2024.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att fastställas av styrelsen till en marknadsmässig rabatt.

Christer Wikner, VD för Metacon kommenterar:

Jag är mycket glad att vi nu skaffar oss de ytterligare resurser som krävs för att ta bolaget till nästa fas för kommersialisering och skalbarhet i denna fantastiskt expansiva och globala tillväxtbransch som grön vätgas vuxit till bara under det senaste året. Det är även glädjande att konstatera att vi fått ett stort och snabbt gensvar från de investerare som bidrar till att säkerställa nyemissionen på den önskade nivån och att intresset för Metacon och vätgasmarknaden är stort.

Bakgrund och motiv

För att stödja Metacons strategi och möjligheter att uppnå sina framtida kommersiella och finansiella mål, avser styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas hjälpa Bolaget att främja tillväxt och kommersialisering, med fokus på att stärka Bolagets produktionskapacitet i strategiska projekt, vilket bland annat inkluderar etablering av serietillverkning av Metacons patentskyddade katalytiska reaktorer, vilka är hjärtat i Bolagets reformeringsprodukter. Detta bedöms nödvändigt för att kunna möta förväntad efterfrågan från Metacons framtida kunder samt de tidigare annonserade samarbetena med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. för den kinesiska marknaden och för pågående samarbetsprojekt med Bolagets partners inom ammoniak för deep sea shipping och etanol-till-vätgas för snabbladdning av batterifordon och för så kallade microgrids. Vidare planerar Bolaget att expandera internationellt, påskynda produktutveckling samt stärka sin organisatoriska kapacitet för att optimera verksamheten och effektivt hantera sin tillväxt.

Inräknat de nya större satsningar som Bolaget planerar att göra är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna.

Användning av emissionslikvid

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 120 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

 • Cirka 10 – 20 procent kommer att användas för återbetalning av brygglånet inklusive ränta och uppläggningsavgift. Lånebeloppet uppgår till cirka 25 MSEK vid fullt utnyttjande och syftar till att upprätthålla likviditeten under hela januari till februari för att börja initiera tillväxt- och expansionsplaner.
 • Cirka 20 – 30 procent kommer att användas för att börja etablera egen tillverkningskapacitet som levererar fullskaliga reaktorer till Metacons vätgasgeneratorer (HHG) och förbereder tekniköverföring för produktion av kompletta vätgasgeneratorer till partners inklusive PERIC, för att säkerställa leveranskapacitet och utöka internationell närvaro av Metacons vätgasgeneratorer på den europeiska och kinesiska marknaden.
 • Cirka 10 – 20 procent kommer att användas för att stärka och expandera organisationen med erfaren ledning, ingenjörs- och försäljningsresurser för att driva global expansion, försäljningstillväxt och leveransförmåga för företagets produkter och tjänster inklusive att leda eller delta i storskaliga försäljningsprojekt av industriella elektrolysanläggningar med en kapacitet på 10 – 500 MW i olika europeiska länder.
 • Cirka 10 – 20 procent kommer att användas för att stärka Bolagets rörelsekapital inklusive trade finance behov för att möta den ökade efterfrågan på elektrolysörer och tillhörande system för lagring, transport och tankstationer.
 • Cirka 10 – 20 procent kommer att användas för att utveckla strategiska partnerskap och tillväxtinitiativ med branschledande aktörer inom biogas, vätgas och relaterade industrisektorer för att bland annat skapa demonstrationsplatser för att påskynda försäljningsinsatser genom långsiktiga partnerskap.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 förväntas Bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att användas till samma användningsområden som ovan.

Brygglånet

För att säkerställa tillräcklig likviditet under perioden januari till februari 2024 har Bolaget upptagit ett brygglån om 10 MSEK till marknadsmässiga villkor och med beviljad möjlighet att utöka till 25 MSEK. Brygglånet kommer att återbetalas med likviden från Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma

Styrelsen avser att, genom separat pressmeddelande, kalla till extra bolagsstämma vilken planeras hållas omkring den 24 januari 2024 för att ge styrelsen bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen och dess villkor samt besluta om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen förväntas kommuniceras omkring den 25 januari 2024.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från personer ur styrelse och ledning om cirka 2,4 MSEK.

Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 97,6 MSEK. Tillsammans med teckningsförbindelserna omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om upp till cirka 100 MSEK.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbildelser. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 12 månader efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma 24 januari 2024
Förväntad dag för kommunikation av fullständiga villkor i Företrädesemissionen 25 januari 2024
Sista dag för handel i aktien inkl. uniträtt 30 januari 2024
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 30 januari 2024
Första dag för handel i aktien exkl. uniträtt 31 januari 2024
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 1 februari 2024
Handel med uniträtter 5 – 14 februari 2024
Teckningsperiod 5 – 19 februari 2024
Handel i betald tecknad unit (BTU) 5 februari – 5 mars 2024
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen 19 februari 2024

 

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Metacons webbplats, www.metacon.com såväl som på Pareto Securities AB:s webbplats, www.paretosec.com.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Christer Wikner
Verkställande direktör
info@metacon.com
+46 70 7647 389


Denna information utgör insiderinformation som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2023 kl. 21:00 (CET).

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

 

För ytterligare information se:

www.metacon.com | X: @Metaconab| LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Metacon AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Metacon AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Metacon AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Metacons aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Metacons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Metacons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Metacons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Metacons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Metacons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Hämta pressmeddelande (PDF) »