KONCERNEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021

  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 740 (662) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 008 (-5 506) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 124 (-5 604) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0 SEK

HÖJDPUNKTER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Metacon breddade verksamheten genom investering i Water2H2 AB, ett bolag som tillhandahåller kompletta lösningar för projektering och leverans av elektrolysörer. Metacon investerade 6 mkr i utbyte mot 20 procent av aktierna i Water2H2. Samtidigt erhöll Metacon en icke tvingande option att förvärva samtliga aktier i företaget inom tolv månader. Betalning kan härvid ske i form av nyemitterade aktier i Metacon.

“Under det första kvartalet lyckades vi säkerställa viktiga beställningar från tre välkända universitet som uppmärksammat det unika i våra reformeringsprodukter. Det är en stark utveckling på den globala marknaden för vätgasapplikationer. Vårt mål är att tillgodose den ökande efterfrågan på vätgasapplikationer och optimera vårt bidrag till en hållbar utveckling för att möta framtida generationers behov. Vår verksamhet är utformad för att generera värden både på kort och lång sikt och ha en positiv inverkan på samhället och miljön genom hela vår värdekedja.” – Chris Tornblom, Koncernchef och VD för Metacon

Ladda ner delårsrapporten här »

 

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på
www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab