Metacon AB (publ) presenterar idag Bokslutskommuniké för 2020.

“Den globala pandemin ställde oss inför utmaningar under 2020 som saknar motsvarighet i modern tid. Trots detta visade vi upp en rekordomsättning och förbättrat resultat i jämförelse med 2019. Under fjärde kvartalet uppgick koncernens totala intäkter till ca 6,7 mkr, en förbättring med 1,1 mkr mot samma period året innan. Vår finansiella ställning vid årets utgång är god. De likvida medlen uppgår till drygt 76 mkr och skuldsättningen är låg.” – Chris Törnblom, Koncernchef och VD för Metacon

KONCERNEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 6 690 (5 568) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 885 (397) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 936 (-192) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  • Genomförande av företrädesemission om ca 80 MSEK som avslutades den 5 oktober. Emissionen blev tecknad till ca 160 %, och därmed emitterades 38 867 883 nya aktier.
  • Helbio Holdings genomförde en nyemission på 1,5 miljoner euro. Metacon AB tecknade för hela beloppet och beviljades full tilldelning. Metacons ägande i Helbio Holdings uppgår till 58,87% efter nyemissionen.
  • Helbio tecknade ett avtal med Pherousa omfattande konstruktion och leverans av en ammoniakkrackningsenhet för vätgasproduktion. Enheten är en pilotanläggning med kapacitet på 10 kW och Helbio erhåller 10% av aktierna i Pherousa Green Technologies AS som betalning för enheten. Ägandet i Pherousa kommer att registreras i Helbio Holdings SA. Det totala värdet på enheten som levereras är över EURO 150

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08:00 CET.


Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Läs hela Bokslutskommunikén här » 

Hämta pressmeddelande »