I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2021 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren skall utses till ordförande för valberedningen. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

  • Lennart Larsson, Alntorp AB (Valberedningens ordförande)
  • Lars Edvardson, Lars Edvardson AB
  • Christopher Törnblom, Tyson & Blake Ltd.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelsens sammansättning kan göra detta per e-post till valberedning@metacon.se eller per brev till Metacon AB, Valberedning, Tomtebogatan 2, 703 43 Örebro, senast den 8 april 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och kommer att publiceras på Metacons hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Örebro den 8 juni 2022.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Ytterligare information finns på
www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »