I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2020 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2021 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2020 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren skall utses till ordförande för valberedningen. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

  • Lennart Larsson, Alntorp AB (Valberedningens ordförande)
  • Lars Edvardson, Lars Edvardson AB
  • Xenophon Verykios

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelsens sammansättning kan göra detta per e-post till valberedning@metacon.se eller per brev till Metacon AB, Valberedning Tomtebogatan 2, 703 43 Örebro, senast den 9 april 2021.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 och kommer att publiceras på Metacons hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Örebro den 8 juni 2021.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på

https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab