I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2019 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2020 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2019 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren skall utses till ordförande för valberedningen. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

– Lennart Larsson, Alntorp AB (Valberedningens ordförande)
– Lars Edvardson, Lars Edvardson AB
– Xenophon Verykios

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelsens sammansättning kan göra detta per e-post till valberedning@metacon.se eller per brev till Metacon AB, Valberedning Tomtebogatan 2, 703 43 Örebro, senast den 9 april 2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 och kommer att publiceras på Metacons hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Karlskoga den 9 juni 2020.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »