Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 35,1 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 4 Mkr, inklusive ersättning till emissionsgaranter.  Teckningsperioden avslutades den 13 maj 2019. Totalt har 41 684 929 aktier, motsvarande cirka 97,4 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 88 269 373 aktier mottagits för teckning utan företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 206,3 procent av nyemissionen. Nyemissionen tecknades således till ca 304% procent av erbjudandet. Mot bakgrund av det goda utfallet avser styrelsen också genomföra den aviserade överteckningsemissionen om 6 097 561 aktier, som tillför Bolaget ytterligare 5 Mkr.

Bolaget kommer under morgondagen fatta ett formellt tilldelningsbeslut, och avräkningsnotor för teckning utan företräde beräknas sändas under de närmaste dagarna. De som ej erhåller tilldelning kommer inte att få något ytterligare besked.

”Jag är väldigt tillfreds med utfallet av nyemissionen och vill rikta mitt uppskattande till samtliga som tecknade. Vi har genom denna kapitalanskaffning ökat vår förmåga att än mer aggressivt etablera oss som en nyckelspelare på den växande marknaden för vätgastillämpningar ”, kommenterar Chris Tornblom, VD Metacon.

Rådgivare och emissionsinstitut i samband med transaktionerna är Eminova Fondkommission AB.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 16:56 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab