Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått en order från Universitet i Western Macedonia (”UoW”) i Kozani i Grekland som ingår i Helbios vetenskapliga samarbetsnätverk, för ett automatiserat system för studier inom området katalytisk vätgasproduktion från biogas och biometan. Ordervärdet uppgår till cirka 63 000 EUR och leverans planeras till fjärde kvartalet 2023.

Att använda rå biogas till vätgasproduktion är en attraktiv lösning för att producera förnybar vätgas i och med att det är en mycket stor och underutnyttjad icke-fossil energikälla som finns lokalt i alla länder. Nya katalytiska material är under utveckling från många forskningsinstitut som syftar till att förbättra dessa processer och att uppnå ännu bättre katalytisk prestanda.

Helbio kommer att designa och tillverka en reformeringsenhet för rå biogas i syfte att stödja fortsatt forskning och utveckling av nya katalytiska material vid UoW. Universitetet har en lång historia av reformering av konventionella och förnybara bränslen för vätgasproduktion. Reformeringsenheten designas för att underlätta testning av katalytiska material för produktion av högvärdiga kemikalier och bränslen med utgångspunkt från koldioxid och vätgas. Det finns ett stort vetenskapligt intresse runt detta område eftersom det kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn genom att återvinna koldioxid till användbara produkter och ytterst minska den globala uppvärmningen.

Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon: ”Ett kärnområde för Metacon är att bidra i forskningsaktiviteter inom området katalytisk reformering för vätgasproduktion. Genom att tillverka skräddarsydda katalytiska reaktorlösningar och system för utvecklingsarbete hos våra akademiska partners inom vätgasteknologi kan vi accelerera utvecklingen och utöka vårt ledarskap inom området. University of Western Macedonia är en viktig och uppskattad akademisk samarbetspartner som vi är glada över att kunna fortsätta samarbetet med ”.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 09:00 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland.

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

For further information see:

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »