Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med statsskogsförvaltaren Regional Directorate of State Forests i Katowice (”RDSF”), Polen. MoU avser förberedelser inför en förväntad order och leverans av en nyckelfärdig elektrolysanläggning med en kapacitet om ca 5 MW. Det totala värdet av den förväntade ordern är cirka 5,8 MUSD vid fullt utnyttjande inom MoU.

MoU är en del av RDSF:s utvecklingsprojekt ”Forest of Energy” som syftar till satsningar inom fossilfri energi och vätgas och att påbörja bygget av flertalet anläggningar för grön vätgasproduktion, vilka ska användas för att driva utsläppsfri kollektivtrafik. Projektstart planeras till 2023, med påbörjad vätgasproduktion i början av 2024.

Pilotprojektet inom ramen för MoU avser en elektrolysanläggning med upp till 5 MW kapacitet, kopplad till en av RDSF planerad solenergianläggning i Katowice-området. Detaljerad utformning och dimensionering kommer att göras gemensamt i nästa fas av förberedelserna. Solenergianläggningen kommer att ägas och drivas av RDSF medan Metacon levererar elektrolysutrustning och nyckelfärdig infrastruktur.

Vi är oerhört glada att få bidra till den gröna omställningen i Polen tillsammans med RDSF. Möjligheten att med hjälp av vätgas både lagra lokalt producerad fossilfri energi och att använda den till att driva utsläppsfria transporter sammanfattar kärnan i vår vision om att bidra till självförsörjande och hållbara samhällen,” säger Christer Wikner, vd för Metacon.

RDSF förstod för många år sedan när man skapade utvecklingsprojektet ”Forest of Energy” att grön energi – ett alternativ till fossila bränslen – inte bara är framtiden för energi eller transport, men även för de statliga skogarna. Många områden under vår förvaltning kommer av olika anledningar aldrig att bli en skog, till exempel områden under kraftledningar. Vi är medvetna om att produktion av grön energi är en sak, men att lagra överskott är en verklig utmaning idag. Därför är projektet för produktion och lagring av grön vätgas oerhört värdefullt, eftersom det kan användas som bränsle för nollutsläppsfordon eller kan omvandlas till värme eller el. Trots förmågan att få vätgas, som vi människor har haft sedan 1900, kan vi tack vare innovativa lösningar producera det med respekt för den naturliga miljön, vilket är oerhört viktigt för oss som naturforskare,” kommenterar Damian Sieber, Regiondirektör för RDSF.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl. 09:35 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Om RDSF

RDSF är den största organisationen i Europeiska unionen som förvaltar skogar som tillhör den polska staten. Organisationen förvaltar nästan en tredjedel av Polens territorium vilket anses vara särskilt värdefullt eftersom det är bevuxet av skogar. Tack vare skogsbrukarnas insatser ökar denna del av Polens skogar.

Den polska statsskogsförvaltningen bygger på principen om självfinansiering och erhåller ingen skattefinansiering. Skogsförvaltningen verkar på nationell, regional och lokal nivå och sysselsätter cirka 25 000 personer.

Ytterligare information finns på:

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »