Försäljningen börjar ta fart och nytt tillväxtkapital har säkrats. Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2022.

KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 114 (38) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -15 296 (-7 992) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 365 (-8 085) TSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03) SEK

MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 401 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -938 (-3 136) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -983 (-3 188) TSEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • 6 april meddelade Metacon att dotterföretaget Helbio startar ett EU-finansierat forskningsprojekt inom utveckling av innovativa nanokatalytiska material och reaktorer ”NANOLEFINS” i samarbete med projektpartners. Helbios totala budget är 167 000 euro och finansieringsgraden 80 procent.
 • 22 april meddelade Metacon att man i samarbete med sin distributör Hydroholding har fått kontrakt på leverans av en första demonstrations-HRS för vätgastankning i Slovakien.
 • 27 april kommunicerades att Metacon i samarbete med EPC-partnern GISAB (Gällivare Industriservice AB, del av Jernbro) ingått avtal med ett värde om cirka 56 MSEK för leverans av två elektrolysbaserade och helt integrerade tankstationer (HRS) för grön vätgas till Botnia Hydrogen AB.
 • 29 april meddelades att Metacon beslutat om finansiella mål på medellång sikt. De finansiella målen är att bolagets omsättning för 2025 ska överstiga 500 MSEK och att bolaget ska vara kassaflödespositivt senast före utgången av 2025.
 • 5 maj kommunicerades att Metacon har, inom ramen för sitt partnerskapsavtal med Peric Hydrogen Technology, framgångsrikt genomfört ett första utvärderingsprojekt för försäljning och affärsutveckling av Peric:s elektrolysportfölj på den amerikanska marknaden.
 • 16 maj meddelades att Metacon och den tyska green tech-distributören Brennstoffzelle4home GmbH (B4H) har tecknat ett MoU för distribution och försäljning av Metacons Combined Heat and Power (CHP)-enhet ”H2PS-5” på den tyska marknaden och Metacon får sin första order på fem H2PS-5-enheter.
 • 17 maj meddelades att Metacons dotterbolag Helbio har levererat en första ”ammoniak cracker”-prototyp enligt plan till det norska företaget Pherousa Green Technologies AS (Pherousa). Samtidigt kommer Metacon genom Helbio att öka sitt aktieinnehav från 5% till 10% i Pherousa.
 • 7 juni kommunicerades att Metacons styrelse beslutat om en Företrädesemission om upp till 159 MSEK.
 • 8 juni pressmeddelades att Metacon påbörjat listbytesprocesssen från NGM till Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, kontakta VD Christer Wikner, på telefon +46 707 647389 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08:00 CET.

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta Metacons delårsrapport Q2 2022 »

Hämta pressmeddelande (pdf) »