Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2021.

MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 154) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 188 (-2 214) TSEK

KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 (1 128) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 992 (-3 284) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 085 (-3 193) TSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Metacon hade årsstämma 8 juni. På grund av den generella smittorisken orsakad av Covid-19 genomfördes årsstämman via poströstning.
 • Ny VD och koncernchef för Metacon, Christer Wikner har tillträtt efter årsstämman i juni.
 • Metacon har under perioden kommit överens med de övriga ägarna till det av Metacon majoritetsägda dotterbolaget Helbio S.A., Patras, Grekland om förvärv av samtliga utestående aktier. Helbio S.A. blir därigenom ett helägt dotterbolag till Metacon AB.
 • Ett incitamentprogram med erbjudande om köp av teckningsoptioner till nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom koncernen har genomförts med full uppslutning.
 • Som ett led i arbetet med att bygga en internationellt profilerad koncern har Metacon förvärvat domännamnet metacon.com vilket kommer introduceras brett i samband med framtida varumärkes- och IT-förändringar i koncernen.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Metacons dotterbolag Helbio har under perioden fått två patent godkända i Canada (motsvarande patent som tidigare godkänts för USA).
 • Två CHP-system av typen H2PS-5 har slutförts och är redo att skeppas till vår distributör Notes i Japan samt till Brunel University, England inom ramen för tidigare kommunicerade projekt.
 • Inom Helbios arbete med CE-märkning av produkten H2PS-5 har ett större omtag inkluderande byte av extern partner för test- och certifiering gjorts under sommaren. Ändringarna syftar till att hitta en väg runt de olika hinder som orsakats av Covid-19 hittills och fortsatt skapar problem. Arbetet i det omarbetade projektet påbörjas omedelbart efter den grekiska semesterperioden v.35.
 • Metacon tecknde distributionsavtal för H2PS-5 med Notes Co. i Japan.

För ytterligare frågor, kontakta Christer Wikner, VD. christer.wikner@metacon.se, +46 707647389

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och
fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

 

Ytterligare information finns på

https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner delårsrapport Q2 »