Fortsatt omvärldsturbulens med unika möjligheter för vätgas. Styrelsen och vd för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) 2022.

Koncernen 1 juli – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 466 (700) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -21 213 (-8 147) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 289 (-8 158) TSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK

Moderbolaget 1 juli – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 113 (83) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 548 (-2 438) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 596 (-2 488) TSEK

Viktiga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2022

 • 1 juli offentliggör Metacon utfallet i sommarens företrädesemission. Bolaget tillförs 139 Mkr före emissionskostnader.
 • 9 september erhåller Metacon villkorat beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME.
 • 14 september meddelar Metacon att bolaget erhållit godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market.
 • 26 september. Bolaget meddelar att handeln i Metacon AB (publ) inleds på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet META.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Bolagets Certified Adviser är Aktieinvest AB, +46 8 506 517 03, CA@aktieinvest.se

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

För ytterligare information se:

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta Metacons delårsrapport Q3 2022 »

Hämta pressmeddelande (pdf) »