Vätgasens potential och roll i energi- och bränsleomställningen blir tydligare och tydligare för varje dag. Metacon växer fram som leverantör av kraftfulla lösningar för fossilfri vätgas till flera olika behov och kundgrupper.

Christer Wikner, vd och koncernchef

För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet.

Kvartalet för koncernen jan–mar 2023

  • Rörelsens intäkter uppgick till 16,3 (12,6) MSEK.
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,7 (-5,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,4 (-16,4)* MSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,5 (-16,5)* MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,06)* SEK.

*I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i minskad avskrivning under 2022 av vilken 6,5 MSEK avser justering för Q1 2022 som vid jämförelse blir 4,1 MSEK.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Den 24 januari offentliggör Metacon att man tecknat MoU med statliga skogsförvaltaren RDSF i Polen för ett nyckelfärdigt vätgasprojekt med total kapacitet om cirka 5 MW.
  • Den 27 februari meddelade Metacon i samarbete med Hydroholding att man ska leverera integrerad PEM-elektrolysör och vätgastankstation i Slovakien.
  • Den 1 mars meddelade Metacon att bolagets dotterbolag Helbio får en order från universitetet i Western Macedonia.
  • Den 7 mars pressmeddelandes att Metacons dotterbolag Helbio får order på system för reformering av etanol till grön vätgas från WattAnyWhere för off-grid elfordonsladdning.
  • Den 19 april meddelar Metacon att dotterbolaget Helbio erhåller tre olika ISO-certifieringar.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

Delårsrapport Q1 2023 »

Hämta pressmeddelande (PDF) »