Metacon bidrar till den gröna vätgasmarknadens transformation och såg snabb försäljningstillväxt under 2022. Styrelsen och vd för Metacon AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för (1 januari – 31 december) 2022.

Fjärde kvartalet i sammandrag (koncernen)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 12 250 (11 741) TSEK
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12 173 (-6 204) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 575 (-16 959) TSEK. Resultatet har påverkats positivt av en engångseffekt om 27 700 TSEK på grund av justerad redovisningsprincip* gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag. Justerat rörelseresultat uppgick till -22 125 (-16 959) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 732 (-17 030) TSEK, justerat för engångseffekt uppgick resultatet efter finansiella poster till -24 968 (-17 030) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (-0,06) SEK, justerat för engångseffekt uppgick resultat per aktie till -0,07 (-0,06) SEK

Helåret 2022 i sammandrag (koncernen)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 67 145 (13 733) TSEK
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -35 173 (-22 383) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -47 371 (-39 105) TSEK. Resultatet har påverkats positivt av en engångseffekt om 27 700 TSEK på grund av justerad redovisningsprincip. Justerat rörelseresultat uppgick till -75 071 (-39 105) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -50 436 (-34 397) TSEK, justerat för engångseffekt uppgick resultatet efter finansiella poster till -78 136 (-34 397) TSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022

* Mer information om ändrade redovisningsprinciper gällande redovisning av goodwill, se sid 7 i bokslutskommunikén

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2022

 • 18 november offentliggör Metacon att man har uppnått godkänd CE-märkning av första generationens reformer-baserade vätgasgenerator HHG 40.
 • 21 november meddelar Metacon att man i samarbete med Hydroholding levererar ytterligare en småskalig tankstation för vätgas (HRS) i Slovakien.
 • 25 november pressmeddelas att Metacon och vattenreningsverket Abwasserverband Kempten (Allgäu) undertecknat Memorandum of Understanding (MoU) för demonstration av grön vätgas från biogas med Metacons reformerteknologi i Kempten.
 • 8 december meddelar Metacon att man tecknat ett Master Supply Agreement (MSA) med Ground Investment Corp SRL som leverantör till ett nyckelfärdigt 10 MW grönt vätgasprojekt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • 24 januari 2023 offentliggör Metacon att man tecknat MoU med statliga skogsförvaltaren RDSF i Polen för ett nyckelfärdigt vätgasprojekt med total kapacitet om cirka 5 MW.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Bolagets Certified Adviser är Aktieinvest AB, +46 8 506 517 03, CA@aktieinvest.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

 

För ytterligare information se:

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Bokslutskommniké 2022 »

Pressmeddelande »