Styrelsen i Metacon AB har idag beslutat om finansiella mål på medellång sikt. De finansiella målen är att bolagets omsättning för 2025 ska överstiga 500 MSEK och att bolaget ska vara kassaflödespositivt senast före utgången av 2025. Styrelsen har vidare beslutat att tidigarelägga bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 till den 13 maj.

Styrelsen bedömer att behovet av vätgas kommer att växa kraftigt och att omställningen till grön vätgas från fossila lösningar kommer att ske tidigare än vad som hittills förutspåtts. Behovet att växla ut rysk olja och naturgas till alternativa energibärare innebär att efterfrågan på vätgas rimligtvis kommer att öka. Vi ser en ökande efterfrågan på vätgas och vätgasteknologi inom flera segment. Dels inom fordonssektorn för framdrift av olika typer av fordon som lastbilar, bussar, arbetsmaskiner och personbilar, dels inom luftfart och sjöfart där vi deltar i olika projekt. Inom industrin är behovet av grön vätgas för framställning av bl. a. grönt stål och konstgödsel stort, liksom inom livsmedelssektorn och petrokemiområdet där vi ser stor utvecklingspotential kopplad till vår kärnkompetens inom katalytisk processkemi.

Metacons olika lösningar för framställning av vätgas ger bolaget en stark ställning i det paradigmskifte som påbörjats. Våra skalbara reformrar som kan framställa grön vätgas från förnybara energikällor såsom biogas, etanol m.m. utan att belasta elnätet, i kombination med vårt produktutbud av moderna elektrolysörer och tankstationer, ger oss en särställning på marknaden. Detta i kombination med bolagets tidigare presenterade partnerskap med GISAB, ABB och PERIC som ger bolaget en förmåga att snabbt realisera olika projekt från idé till fungerande kommersiell vätgasframställning.

Den möjlighet Metacon nu har att kombinera vätgasproducerande teknologier mot olika applikationer inom t.ex. vätgastankning (HRS) och egenutvecklade kraft- och värmesystem samt marina lösningar ger förutsättningar att ta en unik position på marknaden. Våra senaste affärer avseende vätgastankstationer i kombination med våra elektrolysörer har nu bevisat att vi byggt en förmåga att leverera och att efterfrågan finns på våra produkter. Metacon är efter många år av utveckling på väg in i kommersiell fas på riktigt.

Under det senaste året har Metacon på kort tid byggt upp ett stabilt affärsområde inom elektrolys och HRS som bedöms kunna bli bärare av en tydligare kommersiell profil på kort sikt samt framöver från fall till fall innebära enskilda affärer som är större än vad som tidigare förutsetts. Men vi ser även ett fortsatt marknadsintresse inom Metacons område för kraftvärmeenheter (CHP) som dragits med olika Covid-, logistik- och komponentrelaterade förseningar. Förfrågningar från distributörer och kunder inkommer löpande för dessa produkter. Den första generationens CHP-produkt är i slutfasen av certifieringsarbetet och kommer nu genomgå landspecifika tester för certifiering på olika marknader med nationella krav på säkerhet m.m. Planen för slutgodkännande på en större europeisk marknad ligger inom närtid förutsatt att allt faller väl ut. Vi ser därför även att detta område bör kunna börja bidra till de finansiella målen efter lansering.

Sammanfattningsvis flyttar sig Metacon nu från pre-kommersiell fas med tyngdpunkt på utveckling och skapande av nödvändiga strukturella förutsättningar, in i en ny fas med gradvis ökande kommersiell mognad. Detta i kombination med de starka positiva omvärldsfaktorer som föreligger för vätgasrelaterade produkter gör att styrelsen nu för första gången beslutat om finansiella mål på medellång sikt.

Finansiella mål

  • Bolagets omsättning för 2025 ska överstiga 500 MSEK.
  • Bolaget ska vara kassaflödespositivt senast före utgången av 2025.

Bolaget passar även på att tidigarelägga rapporten för första kvartalet till 13 maj, då färdigställandet av denna kan ske tidigare än planerat.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 09:15 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

För ytterligare information se:

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »