EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Metacon AB (”Metacon” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 7 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 71,0 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande cirka 44,6 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Resterande del upp till cirka 87,3 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, uppgående till cirka 68,0 MSEK, motsvarande cirka 42,7 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, tilldelas garanter. Därmed tillförs Metacon cirka 139,0 MSEK före emissionskostnader.

Om Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2022 var registrerad av Euroclear Sweden AB som aktieägare i Metacon hade företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje aktie på avstämningsdagen innehavd i Metacon erhölls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,80 SEK.

Utfall

Företrädesemissionen omfattade högst 88 460 034 aktier, varav 38 318 257 aktier, motsvarande cirka 43,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 1 104 235 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,2 procent av de erbjudna aktierna.

Resterande del upp till cirka 87,3 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen uppgående till cirka 68,0 MSEK, motsvarande cirka 42,7 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, tilldelas garanter. Därmed tillförs Metacon cirka 139,0 MSEK före emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan tilldelning kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 14 juni 2022. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätt förväntas distribueras den 4 juli 2022. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen den 6 juli 2022, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Metacons aktiekapital att öka med cirka 772 057 SEK till cirka 3 425 858 SEK och det totala antalet aktier kommer öka med 77 205 701 aktier till 342 585 803 aktier, när Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer vara den 11 juli 2022. Så snart ökningen av aktiekapitalet har registrerats vid Bolagsverket omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till nya aktier. De nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas att handlas på NGM Nordic SME omkring den 15 juli 2022.

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Global Coordinator och Bookrunnner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare åt Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 kl. 16:10 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Metacon i någon jurisdiktion, varken från Metacon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

 

Ladda ner pressmeddelande (pdf) »