Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) beslutade den 5 april 2019, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 27 juni 2018, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 Mkr (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Metacon har med anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida metacon.se, samt på Eminova Fondkommission ABs (”Eminova”) hemsida eminova.se. Prospektet kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 16 april 2019
Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 17 april 2019
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen 18 april 2019
Teckningsperiod 24 april – 13 maj 2019
Handel med teckningsrätter 24 april – 9 maj 2019
Teckningsresultat offentliggörs Omkring den 15 maj 2019

Rådgivare
Eminova är emissionsinstitut och finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av Företrädesemissionen.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Chris Törnblom, vd Ingemar Andersson, styrelsens ordförande
Tel: +44 7827509544 +46 (0)706244830
E-post: cct@metacon.se ingemar1.andersson@telia.com


Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl.
15:00 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab