EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Pressmeddelande den 19 februari 2024

Metacon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) meddelar det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 68 517 160 units, respektive unit bestående av sex (6) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 i Bolaget (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 1,74 SEK per unit, motsvarande 0,29 SEK per aktie (teckningsoptionerna av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt). Teckningsperioden i Företrädesemissionen, som avslutades den 19 februari 2024, indikerar att 34 215 600 units, motsvarande cirka 49,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar för 2 727 145 units, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av units utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 53,9 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om preliminärt 20 531 392 units, motsvarande cirka 30,0 procent av erbjudna units, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 100,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 till den maximala teckningskursen om 0,44 SEK, förväntas Bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 50,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till teckningsoptionerna.

 

Den 20 december 2023 offentliggjorde Metacon att styrelsen i Bolaget hade avsikt att beslutat om Företrädesemissionen. Den 24 januari 2024 beslutade den extra bolagstämman om att utöka styrelsens bemyndigande. Den 25 januari 2024 beslutade följaktligen styrelsen om Företrädesemissionen.

Preliminärt utfall

Det preliminära utfallet indikerar att 34 215 600 units, motsvarande cirka 49,9 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 727 145 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, är tecknad till cirka 53,9 procent och att garantiåtaganden om 20 531 392 units, motsvarande cirka 30,0 procent av Företrädesemissionen kommer att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 100,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 till den maximala teckningskursen om 0,44 SEK, förväntas Bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 50,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till teckningsoptionerna.

Antal aktier och aktiekapital

Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital genom Företrädesemissionen öka med 3 448 448,22 SEK genom utgivande av 344 844 822 aktier. Antalet aktier ökar därmed preliminärt från 342 585 803 till 687 430 625. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om preliminärt cirka 50,2 procent. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Metacon kommer antalet aktier preliminärt att öka med ytterligare högst 114 948 274 till högst 802 378 899 och aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 149 482,74 SEK innebärande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 14,3 procent.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget publicerat den 30 januari 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 21 februari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Slutgiltigt utfall

Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att publiceras den 20 februari 2024. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) beräknas vara den 27 februari 2024. Handel med de nya aktierna och teckningsoptioner av serie TO 1 tecknade med och utan stöd av uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 4 mars 2024.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Christer Wikner

Verkställande direktör

info@metacon.com

+46 70 7647 389

 

Denna information utgör insiderinformation som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024 kl. 19:15 (CET).

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Bolagets Certified Adviser är Aktieinvest AB, +46 8 506 517 03, CA@aktieinvest.se.

För ytterligare information se:

www.metacon.com | X: @Metaconab| LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Metacon AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Metacon AB (publ) upprättat i samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 30 januari 2024. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Metacon AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Metacons aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Metacons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Metacons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Metacons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Metacons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Metacons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.