Metacon har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Abwasserverband Kempten (Allgäu) (”AVKE”), baserat i Kempten, Tyskland om samarbete inom lokal, elnätsoberoende grön vätgasproduktion från biogas med avloppsvatten som metankälla. Ett vätgascenter kommer att byggas på platsen för AVKE till vilket Metacon kommer att leverera en medelstor HHG-vätgasgenerator som, efter godkännande, kommer att tas i drift sommaren 2023 för att producera icke-fossil vätgas från biogas.

I kvartalsrapporten för Q3 meddelade Metacon ett ökat strategiskt fokus på HHG-produktlinjen och möjligheten att introducera nätoberoende, lokal grön vätgasproduktion från biogas över hela Europa. Kort därefter tillkännagav Metacon CE-märkningen av den första modellen i HHG-serien, HHG 40. Metacon tar nu nästa viktiga steg i bolagets lanseringsplan med ett strategiskt partnerskap för praktisk demonstration för kunder på den viktiga tyska marknaden.

Med långt över 10 000 biogas- och vattenreningsverk och en genomsnittlig anläggningskapacitet på över 100 Nm3 biometan per timme, har Tyskland den högsta biogasproduktionstätheten i Europa och därmed också den högsta teoretiska potentialen för produktion av grön vätgas från inhemska, elnätoberoende, lokala och icke-fossila källor.

På grund av den betydande marknadspotentialen inom vätgasproduktion från biogas samt den snabbt växande efterfrågan på vätgas på mer än 1,6 miljoner ton per år, beslutade Metacon att etablera lokal närvaro och att söka strategiska partnerskap i Tyskland redan 2021.

AVKE är ett offentligt organ i staden Kempten och driver ett mekaniskt-biologiskt gruppreningsverk med jäsningstorn för produktion av biogas. Biogasen används idag för produktion av cirka 800 kW el samt för värmeproduktion. I framtiden kan delar av eller hela biogasen komma att användas för produktion av biometan och grön vätgas.

I den reformeringsprocess som möjliggörs av Metacons HHG-system omvandlas metan, en aggressiv växthusgas (GHG) som är upp till hundra gånger mer klimatvärmande än koldioxid, till grön vätgas med hög renhet och med en mängd applikationsmöjligheter inklusive utsläppsfritt bränsle för bilar, bussar och lastbilar. Processen som sådan är en av de mest koldioxidnegativa och klimatkylande teknikerna som är kända. Den efterfrågade biprodukten i form av icke-fossil grön koldioxid som produceras i processen kan användas som industriell råvara, vilket ytterligare bidrar till en effektiv minskning av växthusgasutsläppen då den kan ersätta fossilt producerad CO2 i åtskilliga befintliga produktionsprocesser på annat håll.

Syftet med samarbetet är att etablera en demonstrationsanläggning och ”spotlight-projekt” inom området elnätoberoende, lokal grön vätgasproduktion. I samma process kommer ett vätgascentrum att byggas på AVKE:s anläggning. Här, förutom vätgasproduktion, kommer olika vätgasapplikationer även att utforskas inom ett bränslecellstestlaboratorium vid Kempten University of Applied Sciences. Projektkontor är för närvarande under uppbyggnad.

Med förverkligandet av detta projekt kommer en HHG-vätgasgenerator för kontinuerlig drift 24/7 att integreras i ett professionellt vattenreningsverk för första gången. HHG-systemet som är öronmärkt för projektet producerar cirka 110 kg ren vätgas per dag från den lokalt producerade biogasen, cirka 1/5 av den fullt uppskalade HHG-kapaciteten på över 500 kg/dag som är under utveckling. Den begränsade el som krävs för systemfunktioner som pumpar och styrprogram tillhandahålls direkt på plats som grön el som genereras från biogas. Förberedelserna för det kommande godkännandeförfarandet pågår för närvarande och projektet planeras vara klart för demonstration under sommaren 2023.

”Vi är mycket stolta över att bli en del av projektet Hydrogen Center Kempten och med AVKE har vi fått med oss en mycket erfaren och professionell projektpartner i Tyskland inom vattenrening och biogasproduktion. Med framgångsrikt genomförande av projektet kommer vi att etablera ett viktigt bidrag till den decentraliserade produktionen av icke-fossil grön vätgas, den cykliska återanvändningen av befintliga och lokala resurser och att placera en enorm milstolpe för framtida grön energi- och bränsleoberoende i Europa och bortom”, säger Dr. Christian Hofmann, VD, Metacon GmbH, i en kommentar.

Franz Beer, AVKE:s affärs- och verksamhetschef, kommenterade: ”I framtiden kommer Kempten Hydrogen Center att utökas med projektpartnern Metacon till att omfatta en alternativ produktionsprocess. Vid sidan av den kommunalt finansierade elektrolysören skapas ett parallellt projekt med en reformer som omvandlar biogas direkt till vätgas, utan att behöva ta ”omvägen” via elproduktion. Detta ger inte bara möjligheten att använda en process som kräver mycket mindre el, men ger också möjlighet att direkt jämföra och utvärdera två olika processer i praktiken. I synnerhet avloppsrening, men även biogasanläggningar, är lämpliga för sådana effektiva produktionsmetoder för generering av vätgas tack vare deras spillvärme eller möjligheten till direkt gastillförsel. Vi ser mycket fram emot det gemensamma projektet med Metacon.”

Christer Wikner, VD, Metacon AB (publ), kommenterade: ”Vi är oerhört glada över att ha gått samman med en sådan här professionellt förvaltad och innovativ anläggning för förnybar energi, för att demonstrera och ytterligare utforska den enorma potentialen för oberoende ren energi- och bränsleproduktion i Tyskland. Möjligheterna med grön vätgas för energi- och bränsleomställningen och våra framtida samhällen kan inte nog betonas. Vi tror att demonstrationssamarbetet i Kempten kan visa vägen för många andra liknande biogasanläggningar i Tyskland och resten av Europa för att utvecklas mot grön vätgasproduktion, med i många fall även nya lokala tankstationer.”

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 09:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Wikner, VD Metacon AB (publ), på telefon +46 (0)707-647389 eller e-mail info@metacon.se


Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Kärnprodukterna bygger på en patenterad teknik som genom så kallad katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter sker inom det helägda dotterbolaget Helbio, som är en avknoppning från University of Patra, Grekland och grundades av professor Xenophon Verykios 2001. Från början har verksamheten fokuserat på katalysatorer och avancerad reformering för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar för produktion av vätgas genom elektrolys, ett stort och globalt växande område för liten till storskalig produktion av grön vätgas. Elektrolys är en process för att starta och driva en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elen som används är icke-fossil och grön blir vätgasen också helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom exempelvis transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som följd. www.metacon.com

 

Ytterligare information finns på

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »