Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått godkänd CE märkning av sin vätgasgenerator HHG 50 för framställning av drygt 50 Nm3 vätgas per timme. CE-märkningen är ett viktigt led i utvecklingen av vår kärnteknologi för våra kompakta reformers. Denna typ av enhet är avsedd för Metacons demonstrationsanläggning i Kempten i södra Tyskland där förberedelser för kommande installation pågår.

CE-märkningen bevisar och säkerställer att vår teknik och design uppfyller EU:s produktsäkerhetskrav. Detta innebär att vi med tillämpning av motsvarande design och utförande kommer att kunna erhålla motsvarande certifieringar för våra andra produktfamiljer som är under utveckling.

Att våra produkter uppfyller EU:s standarder och regelverk för produktsäkerhet är en förutsättning för att kunna sätta produkterna på marknaden och gör att vi kan sälja dem i hela EU. CE-märkningen innebär att vi har fått ett Certificate of Conformity för reformern från ett EU-ackrediterat certifieringsorgan, i detta fall EuroCert, enligt gällande EU-direktiv och standarder för de delar som kräver särskild anmälan.

Nästa steg är att förbereda motsvarande certifieringar för vår större kommersiella vätgasgenerator HHG 250, som kommer att kunna producera närmare 300 Nm3 fossilfri vätgas per timme (cirka 25 kg), motsvarande cirka 200 ton vätgas per år i kontinuerlig drift. Eller för att illustrera med ett praktiskt exempel: tillräckligt med vätgas för mer än 1 500 vätgasbilar för att köra mer än 15 000 km vardera på ett år. Produktionen av den första kompletta HHG 250 kan påbörjas så snart vår nya fabrik i Patras, Grekland, är helt färdigställd. Med ett tankningspris på 10 euro/kg kan en HHG 250 således inbringa cirka 2 miljoner euro per år till ägaren av en HHG-kopplad tankstation. Affären för en biogasanläggning som investerar i uppgradering av biogasen till vätgas på detta vis, kan ha en mycket kort återbetalningstid och bidra till att biogasanläggningen får en förnyad och förbättrad finansiell situation.

”Det här är en god nyhet som återigen visar att våra egenutvecklade vätgasgeneratorer klarar de högt ställda krav på produktsäkerhet som ställs i EU:s olika direktiv och förordningar. Vår HHG-serie delar grundteknologi med vår Combined Heat and Power-teknologi men saknar utrustning för elproduktion (FC), växelriktare, styr- och reglerteknik för värmeproduktion med mera som måste rymmas i en produkt med kompakt formfaktor som till exempel H2PS-5. Samtidigt som det finns intressanta nischer för oss inom CHP, ser vi väsentligt mycket större möjligheter till sänkta affärsrisker och större och mer lönsamma affärer inom marknaden för produktion av vätgas”, kommenterade Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Wikner, via tel. +46 (0)707 647389 eller e-post: info@metacon.com

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 Nov 2023 kl. 09:45 CET.

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Vår vision är att ”Metacon ska bli ett av de ledande företagen i Europa inom lösningar för lokal produktion av fossilfri vätgas till industrin och transportsektorn”. Produkterna inom affärsområdet Reformering bygger bland annat på en patenterad teknik som genererar vätgas genom så kallad katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter sker inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig produktion av grön vätgas. Elektrolys är en process för att driva en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elen som används inte är fossil blir vätgasen också fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom sektorer som transport, basindustri och fastighetssektorn, med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »