Örebro, 17 maj 2022

Metacons dotterbolag Helbio har levererat en första ”ammoniak cracker”-prototyp enligt plan till det norska företaget Pherousa Green Technologies AS (Pherousa). Samtidigt kommer Metacon genom Helbio att öka sitt aktieinnehav från 5% till 10% i Pherousa. Ammoniak-till-vätgas-effektivitet större än 99,3% uppnåddes oberoende av belastning och vätgasreningsenheten kunde avlägsna 100% av alla ammoniakrester, uppfylla gränsvärdet för NH3 enligt ISO 14687: 2019 och möjliggöra matning av en LT PEM-bränslecell.

Pherousa har erhållit exklusiva licensierade rättigheter att marknadsföra ammoniak-till-väte-crackern inom sjöfartssektorn globalt samt nödvändiga immateriella rättigheter från Helbio för ammoniak cracking-teknologin för användning inom samma (maritima) sektor globalt. Metacon har rättigheter att fungera som leverantör av reaktormodulerna (crackers) till Pherousa. Metacon behåller också ensamrätten till denna teknik för produktion av vätgas från ammoniak i alla andra tillämpningar utanför den maritima marknaden, inklusive lagring av vätgas på land.

Behovet av att snabbt förnya alla delar av transportsektorn är enormt och akut för att kunna begränsa den ökade globala uppvärmningen. Beräkningar har visat att om den globala sjöfartsindustrin skulle behandlas som ett land skulle den inta plats nummer sex bland världens största utsläppare av växthusgaser. Därför står sjöfartsnäringen på många platser i världen inför ett snabbt ökande reglerings- skatte- och marknadsdrivet tryck för att fasa ut fossila bränslen.

Ammoniak är intressant i sammanhanget ”gröna bränslen” eftersom det är en mycket kapabel, mycket tillgänglig, lätt att göra flytande och icke-explosiv bärare av väte. Ammoniakmolekylen består av en kväveatom och tre väteatomer (NH3) och är därmed fri från kol. Av denna anledning pekas ofta ammoniak ut som nyckeln till att möjliggöra en ”koldioxidfri ekonomi”. Dessutom innehåller ammoniak mer än fyra gånger så mycket vätgas per volymenhet som högkomprimerad vätgas. Det har dock inte varit särskilt lätt rent kemiskt att hitta en lämplig teknisk lösning för att effektivt klyva ammoniakmolekylen för att ge användbar vätgas.

Pherousa inledde därför ett samarbete med Helbio för att konstruera och tillverka ett effektivt proof-of-concept-system för denna klyvning (”cracking”). Det är denna första prototyp under partnerskapet som nu har levererats med mycket lovande resultat. Detta genombrott skulle kunna göra det möjligt för sjöfartsindustrin att använda ammoniak som ett vätgaslagringsmedium på den globala sjöfartsmarknaden, vilket skulle ge branschen en länge eftertraktad framdrivningsteknik med nollutsläpp.

 

Christer Wikner, President & CEO Metacon sade i en kommentar: ”Vi är mycket glada över vårt samarbete och vårt deltagande i Pherousa och den framväxande gröna ammoniakmarknaden. Den ammoniakbaserade vätgasekonomin har stor potential både för utfasning av fossila bränslen inom sjöfarten och för energilagring i allmänhet. Vi ser fram emot att ta nästa steg i uppskalningen mot kommersialisering tillsammans med Pherousa”.

Vasilis Besikiotis, CEO Pherousa Green Technologies kommenterade: “Pherousas teknologi för utsläppsfri sjöfart baserad på ammoniak och vätgas kan utgöra den första helt utsläppsfria och genomförbara lösningen i världen för sjöfartssektorn. Vi är mycket glada över att se resultaten och den lovande prestandan hos den första crackern som utvecklats tillsammans med Helbio och vi ser fram emot nästa steg i samarbetet.”

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 Maj 2022 kl. 15:30 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Om Pherousa

Pherousa Green Technologies AS är ett privatägt norskt teknikföretag som utvecklar ett unikt nollutsläppssystem för sjöfartsindustrin med ammoniak som vätgaslagringsmedium. Pherousa har betydande erfarenhet av teknik och marknad inom det maritima området och avser att utveckla och kommersialisera fullskaliga ammoniak-vätgas-framdrivningssystem tillsammans med partners.

För ytterligare information se:

 

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab