Gigafactory – en ”Gamechanger” för Metacon

I denna årets första utgåva av Metacon Insights vill jag dela mina tankar kring de senaste nyheterna från verksamheten som handlar om ett helt unikt och för oss viktigt avtal med PERIC Hydrogen Technologies, vår strategiska partner i Kina. Detta är en historisk händelse både för PERIC och Metacon och något som nu ger oss möjlighet att i Europa tillverka våra egna storskaliga elektrolysbaserade vätgasgeneratorer (HGS) under Metacons varumärke, med PERIC:s 60-åriga världsledande forskning och utveckling av trycksatta alkaliska stackar som språngbräda. Men denna Insights handlar även till del om det Memorandum of Understanding (MoU) som vi träffade med PERIC under november och som kan ge oss tillträde till den expansiva kinesiska vätgasmarknaden för våra reformeringsprodukter (HHG).

Först vill jag passa på att tacka alla medarbetare som sedan i somras har arbetat hårt för att vi nu har fått detta helt unika och till stor del verksamhetsförändrande avtal på plats. Arbetet har inneburit ett hårt och målinriktat arbete och har involverat många i organisationen och inkluderat resor till Kina för säkerställande av både avtalet och ett framtida genomförande av detsamma. Det var därför med stor tillfredsställelse och glädje som jag i morse tog del av beskedet att PERIC, efter godkännande av deras styrelse idag har skrivit under det avtal som vi har förhandlat fram med dem under ett drygt halvår.

Det är viktigt att förstå att PERIC aldrig under bolagets ca 60-åriga historia gjort något liknande licensavtal med ett externt företag. Att det har tagit tid beror på att det är ett oerhört viktigt avtal inte bara för Metacon, utan även för PERIC, som nu får en indirekt förankring i Europa med oss som licenstagare och som europeisk tillverkare av deras unika teknologi. Att nyheten kommer idag är en ren slump och anledningen till detta är att ärendet sedan en tid har legat för godkännande hos PERIC:s moderbolagsstyrelse. Jag hade hoppats att denna nyhet hade kunnat komma ut till marknaden tidigare så att vi kunnat sätta i gång vårt arbete med projektet redan innan vi gick ut med meddelandet om vår nu inledda kapitalanskaffning. Men regler kring sekretess och offentliggörande har hindrat oss från det.

Metacon kommer med egna erfarenheter och ett gediget teknisk branschkunnande att kunna tillverka HGS:er som redan från början är anpassade och kvalitetssäkrade för den europeiska marknaden och som kommer att uppfylla inte bara högt ställda myndighetskrav, utan även höga krav och förväntningar från våra kunder.

Då vi ändå har utgått från att detta avtal skulle komma på plats, har vi i vår kommunikation om kapitalanskaffningen hänvisat till att viss del av nyemissionspengarna ska användas bland annat till stärkande av partnerskap och strategiska projekt, och det är som ni förstår denna typ av partnerskap och strategiska projekt vi då avser. Även om det så klart inte täcker ett helt ”Gigafactory-projekt” vill vi säkra resurser till att utan fördröjning kunna påbörja etableringsprojektet med allt vad det innebär.

Förutsättningarna och bakgrunden för OEM-avtalet

Vi har under senare tid upplevt en utvidgad debatt som handlar om EU:s inställning till lämpligheten av att EU subventionerar vätgasinitiativ där kinesiska leverantörer och tillverkare är med och säljer vätgasutrustning. Samtidigt som debatten förs är det enkelt att konstatera att det endast finns ett fåtal europeiska tillverkare av elektrolysanläggningar som knappast kommer att ha möjlighet att leverera all den utrustning som kommer att behövas om EU:s klimatmål ska kunna uppnås. För att förekomma framtida negativa beslut som skulle kunna ha en påverkan på vår verksamhet som enbart återförsäljare till PERIC och synen på lämpligheten av att ha kinesiska leverantörer har vi och PERIC kommit fram till att Metacon ska få tillverka egna elektrolyssystem baserade på PERIC:s beprövade trycksatta alkaliska teknologi och mångåriga erfarenhet. Vi har därför förhandlat fram en så kallad OEM-licens som ger oss rätt att använda alla PERIC:s patent och know-how för att kunna inleda en egen tillverkning. För att komma i gång med verksamheten snabbt kommer vi att bygga våra anläggningar med elektrolysstackar och vissa andra komponenter som vi köper från PERIC och som vi sedan monterar och kvalitetssäkrar till europeisk standard med egentillverkade eller inköpta komponenter. I ett senare skede kan vi, givet vissa förutsättningar, även få rätten att tillverka samtliga komponenter som ingår i anläggningarna. OEM-avtalet öppnar upp en mängd dörrar inte bara för Metacon, utan även för PERIC som kommer att kunna vara med på vår nya resa i Europa som licensgivare och komponentleverantör. Samtidigt med avtalet stärker vi även vår roll som återförsäljare av produkter och anläggningar från PERIC.

OEM-avtalet innehåller flera viktiga delar, den främsta är att Metacon har fått en exklusiv rätt att i flertalet länder i Europa utnyttja PERIC:s design, patent och know-how för att tillverka kompletta, storskaliga HGS. Inledningsvis kommer vi att sikta på PERIC:s 5 MW- respektive 10 MW-anläggningar. Avtalet ger oss dock rätt att tillverka alla storlekar av anläggningar som nu tillverkas i Kina. Vi har även fått rätten att använda PERIC:s arkitektur, design och know-how för uppförandet av själva fabriken. Metacon har även rätt att anpassa och vidareutveckla PERIC:s grundteknologi för att passa europeiska krav samt att tillverka eller köpa in flertalet komponenter till anläggningarna. Vi ser även möjligheter att samordna denna tillverkning med de behov av komponenter som behövs för våra egna HHG-system som baseras på Metacons patent för katalytisk ångreformering med HIWAR-teknologin.

Vätgasgeneratorer baserade på elektrolysteknologi är beprövade och är det som marknaden främst känner till när det handlar om fossilfri ”grön” vätgasproduktion. PERIC är en av världens största tillverkare av elektrolys-stackar och deras produkter har varit i drift i olika anläggningar under många år. Att få tillverka kompletta elektrolys-system baserade på PERIC:s beprövade teknologi och grundkomponenter är ett mycket stort genombrott för Metacon. Med den erfarenhet som vi hittills har samlat inom detta område kommer vi dessutom att kunna anpassa anläggningarna till de höga krav och standarder som ställs av våra europeiska kunder, vilket vi uppfattar kommer att tas emot som mycket positivt.

Det fortsatta projektet och uppförande av en ”Gigafactory”

2024 kommer med andra ord att bli ett mycket intensivt och betydelsefullt år för Metacon. Metacon har sedan i höstas haft ett projektteam som framför allt har arbetat med förutsättningarna för och förhandlingarna av OEM-avtalet med PERIC. Teamet ska nu genomföra studier och projektarbete med målet att inleda produktion av HGS:er så snart som möjligt. Inledningsvis siktar vi på att sätta upp en produktionsenhet med en kapacitet för totalt 0,5 Gigawatt per år. Men siktet är inställt på att kunna expandera produktionen till Gigawatt-kapacitet. Med HGS:er i storleken 5 – 10 MW ska vi inledningsvis kunna ha en årsproduktion av 25 – 50 kompletta anläggningar.

Avtalet ger oss stora tids- och kostnadsvinster då basprodukterna redan är utvecklade av PERIC och är sedan lång tid beprövade i drift hos PERIC:s kunder. Vi slipper på detta sätt uppfinna hjulet på nytt vilket innebär att vi kan starta vår egen produktion snabbare och med betydligt lägre utvecklingskostnader än om vi hade utvecklat produkterna själva. Avtalet ger oss dessutom rätten att själva eller tillsammans med PERIC anpassa och vidareutveckla produkterna för att passa den europeiska marknaden. Kort sagt ger detta avtal ett stort försteg framför eventuella konkurrenter som själva måste utveckla och under tid kvalitetssäkra sina produkter.

Vi kommer nu att leta efter en lämplig plats för vår produktion som förutsätter goda sjö- och landkommunikationer och tillgång på kompetent personal. Vi ser gärna att detta kan ske i Sverige, men var produktionsenheten slutligen placeras beror av flera omständigheter som tillgång på lokaler och möjliga nationella ekonomiska förutsättningar. Vi kommer även se över möjligheten att i samma produktionslokaler tillverka våra egna HHG-system och komponenter till dessa som ett komplement till den verksamhet som vi redan bedriver i Patras, i Grekland.

En viktig del av projektet kommer att vara att hitta och få positiva förhandsbesked från potentiella kunder, något som kan möjliggöra att få tillgång till större finansiering till bra villkor. De initiala kontakter som förekommit visar att det finns ett stort intresse för ytterliga tillverkare av elektrolysbaserade vätgasanläggningar i Europa och vi ska vara en av dem.

OEM-avtal med PERIC för tillverkning av våra HHG-system

Vår egen reformeringsteknologi som går under namnet HHG, är ett unikt komplement till elektrolysbaserade system för framställning av samma ”gröna” vätgas från andra fossilfria insatsråvaror än elektricitet och som fungerar även när det inte finns tillgång till fossilfri eller billig elkraft. PERIC har under en tid visat intresse av att få ett motsvarande OEM-avtal för försäljning och tillverkning av våra HHG-system i Kina. Förhandlingarna av detta avtal, som vi tidigare träffat ett MoU om under november förra året, kan med färdigställandet av detta OEM-avtal nu påbörjas parallellt med certifieringen av våra HHG-system. Ett avtal förväntas i stora delar att spegla det OEM-avtal som vi nu har fått till med PERIC där vi på samma sätt kommer att vara leverantör av viktiga komponenter till PERIC, bland annat den viktiga vätgasreaktorn där den katalytiska ångrefomeringen av kolvätbaserade rågaser äger rum. Vi säkerställer på detta sätt att det inte sker någon teknologiövergång av vår viktiga kärnteknologi till någon annan part. Detta avtal kommer att ge PERIC ensamrätt att sälja och tillverka HHG:er i Kina och det ger Metacon indirekt tillgång till en världens mest expansiva vätgasmarknader. Genom avtalet kommer Metacon att avlastas från både betydande kostnader för marknads- och försäljningsarbete i Kina men även avseende produktionskapacitet. En viktig förutsättning är dock att vi har en bra plan och teknisk förberedelse för samtliga delsteg som måste vara klara för att möjliggöra en lyckad teknologiöverföring och marknadsintroduktion.

Avslutningsvis

Jag hoppas att jag med denna årets första Metacon Insights har kunnat förmedla en bild av och förståelse för det stora arbete som upptagit vår organisations fokus under det senaste dryga halvåret. Som jag påpekat ovan så innebär denna nyhet och även det kommande avtalet med PERIC om tillverkning av våra reformer-system en ”Gamechanger” för Metacon och som kan komma att ta bolaget till helt nya nivåer framöver. Den europeiska marknaden saknar tillräcklig inhemsk produktionskapacitet för täckande av behovet av nya elektrolysanläggningar som vi med i sammanhanget begränsade insatser kommer att kunna vara med att fylla genom OEM-avtalet. Med vårt partnerskap med PERIC får vi dessutom med motsvarande rimliga insatser en unik möjlighet att sälja våra HHG:er på den kinesiska marknaden. Min förhoppning är att vi med detta ska kunna öka vår totala försäljning både i Europa och på den kinesiska marknaden, världens största vätgasmarknad. Det kommer inte att ske över en natt, och det återstår nu att förverkliga avtalen genom att både vi och PERIC börjar bygga produktionskapacitet för tillverkning av HGS och HHG-system.

Det står även klart att vi med dessa båda avtal och samarbetsformen i stort agerar föregångare i hur västerländska teknikbolag kan samarbeta med kinesiska bolag utan att blanda ägande eller att på något sätt riskera att trampa snett geopolitiskt eller beträffande nationella intressen. Detta möjliggör enbart nya och ökade affärer, lokala arbetstillfällen, export, skatteintäkter och aktieägarvärden på båda sidor samtidigt som vår gemensamma miljö och klimat blir en stor vinnare. Jag vill även rikta ett stort personligt tack till alla er tålmodiga ägare och påhejare av vårt bolag och spännande verksamhet. Jag hoppas och tror även att det nu är lite lättare att se vad vi hållit på med och vad planen varit de senaste åren för att stöpa om det ”gamla Metacon” och bygga ett unikt bolag inom fossilfri vätgasproduktion med en plattform som endast ett fåtal företag i världen har. Jag ser fram emot kommentarer och synpunkter och hoppas att ni på samma sätt som jag ser de förutsättningar och möjligheter för fortsatt expansion av verksamheten i en helt annan omfattning som nu har skapats.

Christer Wikner

CEO Metacon AB (publ)