Pressmeddelande Örebro, 6 apr 2022

Metacon har genom sitt dotterföretag Helbio fått godkännande av ett EU-finansierat forskningsprojekt med namnet ”NANOLEFINS” som nu officiellt inleds i samarbete med projektpartners. Helbios totala budget är 167 000 euro och finansieringsgraden 80 procent.

Projektets fullständiga titel är ”Utveckling av innovativa nanokatalytiska material och reaktorer för effektiv och selektiv hydrogenering av CO2 till lätta olefiner”. Projektet ”NANOLEFINS” är en fortsättning på ett tidigare projekt ”NanoCO2”, som slutfördes den 3 december 2021. Det är ett pilotprojekt som är inriktat på CO2-användning, genom hydrogenering till lätta olefiner med hjälp av förnybar vätgas. Utökad användning av koldioxid som råvara skulle kunna få betydande miljömässiga och socioekonomiska fördelar genom att bidra till energiomställningen och en framtida ”low carbon”-ekonomi genom hållbar produktion av kemikalier med högt förädlingsvärde och minskat beroende av fossila bränslen.

Projektet samfinansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och de grekiska nationella fonderna genom det operativa programmet Konkurrenskraft, Entreprenörskap och Innovation, under utlysningen RESEARCH – CREATE – INNOVATE.

Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon kommenterade: ”Vi är glada över att se fortsatt erkännande och stöd till den kärnkompetens inom vätgasrelaterad katalys och reaktorkemi som vi har inom Metacon Group. Vi är fast beslutna att fortsätta investera i och stärka vårt ledarskap inom detta viktiga teknikområde och att föra ut nya innovationer på marknaden”.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/