Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka kompletta elektrolysanläggningar (Hydrogen Generation Systems, HGS) baserade på PERIC:s världsledande teknologi för trycksatta alkaliska elektrolysmoduler (stackar). Metacon undersöker nu förutsättningar och finansieringsmöjligheter för att bygga en fabrik i Sverige eller i ett annat land inom EU. Under rätt förutsättningar skulle detta kunna bli den första fabriken i sitt slag i Sverige och inom några år en av de största i Europa. Metacon planerar inledningsvis för en produktionsvolym om upp till 0,5 GW per år, vilket motsvarar 50 – 100 kompletta elektrolysanläggningar baserade på 5 respektive 10 MW elektrolysmoduler. I nästa steg planeras tillverkningen att kunna skalas upp till 1 GW per år och mer. Metacon kommer att utvärdera olika former av finansiering för den nya fabriken inklusive nationella och EU-stödprogram.

Avtalet innebär en unik möjlighet för Metacon att i egen regi och under eget varumärke kunna tillverka, kvalitetssäkra och sälja egna elektrolysanläggningar baserade på stora trycksatta elektrolysmoduler, vilka efterfrågas mycket av marknaden, inte minst inom industrisektorn. Möjligheten att möta nuvarande och framtida marknadsbehov i Europa med lokal tillverkning samt tillverkning under europeisk standard och kvalitetssäkring är en av de drivande faktorerna bakom satsningen. PERIC tillhör en mycket liten grupp företag i världen som under många år byggt upp teknologi och industriell förmåga för att kunna leverera större volymer av stora elektrolysanläggningar och elektrolysmoduler för de snabbt framväxande behoven av fossilfri grön vätgas. PERIC:s 5 MW elektrolysmodul har mer än 10 års driftdata att luta sig mot, vilket är en av de längsta i världen för denna storlek och gör den till den kanske mest beprövade storskaliga trycksatta elektrolysmodul som finns.

PERIC har även lanserat en 10 MW elektrolysmodul som är den största i världen idag. Detta är en betydelsefull konkurrensfördel, särskilt till kunder med mycket stora produktionsbehov som till exempel inom marknaderna för fossilfritt stål, grön konstgödsel, grön ammoniak och elektrobränslen, i och med att stora skalfördelar kan uppnås. Till exempel betyder det att en elektrolysanläggning om 500 MW kan byggas med 50 stycken 10 MW-elektrolysmoduler i stället för 100 stycken 5 MW-moduler. Betydelsen av att minska anläggningens komplexitet blir uppenbar när man betänker att en 5 MW-elektrolysmodul väger drygt 50 ton och en 10 MW-modul drygt 70 ton. Elektrolysmodulerna är dessutom unikt designade för att kunna fungera tillsammans med oregelbunden elproduktion från förnyelsebara energikällor som till exempel vind- och solkraft.

Genom avtalet kommer Metacon att under eget namn och varumärke kunna bygga egna elektrolysanläggningar, initialt med vissa komponenter från PERIC, bland annat elektrolysmodulerna (stackarna), som i en komplett elektrolysanläggning kompletteras med Metacons egenproducerade eller inköpta komponenter. Metacon kommer att genomföra de anpassningar som är nödvändiga för att uppfylla alla europeiska krav och tillverkningsstandarder samt säkerställa att stora delar av elektrolysanläggningarna kan byggas med lokala komponenter i syfte att maximera hållbarhetsaspekter och skapa ett starkt erbjudande till den europeiska marknaden. Samarbetet med PERIC och möjligheten att köpa in kärnkomponenter från PERIC ger Metacon förutsättningar att snabbt komma i gång med tillverkningen med i sammanhanget begränsade initiala investeringar.

Detta avtal, som har förhandlats mellan parterna under en längre tid, ger Metacon liknande rättigheter för den europeiska marknaden som för närvarande diskuteras med PERIC under det MoU som offentliggjordes den 23 november avseende en OEM-licens till PERIC för tillverkning och försäljning av Metacons reformer-baserade vätgasgeneratorer (HHG-system) för den kinesiska marknaden. Dessa avtal kommer tillsammans att skapa förutsättning för ett starkt och långsiktigt samarbete och incitament för båda företagen att marknadsföra och sälja varandras produkter på respektive hemmamarknad.

Avtalet kompletterar Metacons strategi som syftar till att skapa en unik och världsledande teknologiportfölj bestående av egna produkter för samtliga betydande sätt att producera fossilfri ”grön” vätgas inklusive reformering, där vi sedan tidigare äger och utvecklar andra produkter för produktion av samma gröna vätgas oberoende av elnätet. Sett till det globala sammanhang och betydelse som elektrolys har för storskaliga industriprojekt, får den europeiska marknaden därmed tillgång till ytterligare en lokal tillverkare och leverantör av elektrolysanläggningar och positionerar Metacon i ett slag bredvid stora och namnkunniga europeiska företag i branschen.

Marknaden för elektrolysanläggningar väntas växa dramatiskt de närmaste åren och enligt International Energy Agency (IEA) krävs det för att nå utsläppsmålen av växthusgaser enligt Net Zero Scenario, 2021–2030 att den årliga tillverkningen av elektrolysanläggningar i världen ökar från dagens cirka 11 GW till 184 GW för år 2030. Dagens tillverkningskapacitet om ca 4 GW per år i Europa förväntas enligt IEA för år 2030 att öka till cirka 25 GW per år, vilket baserat på EU-ländernas nationella vätgasplaner om beräknat behov av 40 GW, bedöms vara långt under det verkliga behovet av elektrolysanläggningar. Enbart de svenska satsningarna på grönt stål, grön konstgödsel och elektrobränslen har ett planerat kapacitetsbehov som uppgår till en stor andel av världens nuvarande totala produktionskapacitet. Då detta s.k. ”supply-demand gap” fortsätter att växa kraftigt och förväntas göra det långsiktigt, kommer behovet av elektrolysanläggningar att vara långt större än den totala tillverkningskapaciteten.

Omsatt till ett teoretiskt antal anläggningar om 5 MW, behöver det tillverkas cirka 8 000 elektrolysanläggningar per år för att klara målen för år 2030 i de europeiska vätgasstrategierna (cirka 40 GW per år). Med ett nuvarande pris om cirka SEK 40 – 50 miljoner per produktionsanläggning om 5 MW beroende på konfiguration, uppgår värdet av den adresserbara prognostiserade marknaden till mer än SEK 400 miljarder för år 2030. Om Metacon kan uppnå en produktionsnivå om 1 GW på 4–5 års sikt, innebär det att Metacon kan bygga 100 – 200 elektrolysanläggningar per år beroende på storlek, vilket vid den tidpunkten bör motsvara 1,5–3 % av den adresserbara europeiska marknaden.

Sonderingar har gjorts hos större intressenter som har ställt sig positiva till att köpa svensk- eller EU-tillverkade elektrolysanläggningar. Metacon kommer att utvärdera möjligheten att få finansiering genom nationella och EU-stödprogram, samt kommer även att utvärdera andra former av finansiering för byggande av den nya fabriken.

Vid sidan av den egna tillverkningen kommer Metacon även i fortsättningen att vara återförsäljare av PERIC:s egna elektrolysanläggningar på den europeiska marknaden, vilket säkerställer fortsatta leveranser utan avbrott och att kunderna fritt kan välja tillverkare.

Det arbete som nu påbörjas handlar om att i detalj utreda förutsättningarna och att utveckla planer för att kunna starta tillverkningen. Detta innebär bland annat platsval och att hitta en lämplig fabrikslokal eller mark för etablering, tillgång till arbetskraft och tillgång till bra kommunikationer, logistik och sjötransporter samt möjligheten att expandera.

Metacon tar med detta ett mycket viktigt steg mot att kunna nå vår vision om att bli ett av de ledande europeiska företagen inom vätgassektorn. Med egen europeisk produktion baserad på vad som kanske är världens mest beprövade storskaliga elektrolysteknologi från PERIC, kompletterar vi dessutom vår portfölj av andra lösningar inom katalytisk reformering, så att den sammantaget blir helt unik. Faller planerna på plats som planerat kommer företaget även storleks-, finansiellt och omsättningsmässigt att kunna flytta upp i en annan division.”, kommenterade Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

Mr. Yuguan Zhang, CEO, PERIC Hydrogen Technologies kommenterade: ”Det är med glädje jag kan konstatera att PERIC nu hittat en partner i Metacon som kan etablera europeisk produktion baserad på PERIC:s ledande teknologi. PERIC är idag marknadsledare på de största marknaderna i Asien såsom Kina och Indien och kommer med detta samarbete snabbare och med större kraft kunna delta på den europeiska marknaden på ett sätt som är anpassat till lokala krav och förväntningar. Vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet med Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.com

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 10:45 CET.

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

Om PERIC Hydrogen Technologies

PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. (PERIC) är ett helägt dotterbolag till Purification Equipment Research Institute of CSSC. PERIC har sitt huvudkontor i Handan City, Hebei-provinsen. PERIC är huvudsakligen engagerat i forskning, design och tillverkning av vätgasgenereringssystem, samt forskning och utveckling av vätgas som energibärare. För närvarande har PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. 360 professionella tekniker, 6 idrifttagnings- och bearbetningsverkstäder, med en total yta om 21 500 kvadratmeter. Den årliga produktionskapaciteten är ca 350 vätgasgeneratorer av alkalisk typ och 120 vätgasgeneratorer av PEM-typ och betydande uppskalningsprojekt av produktionskapaciteten pågår.

Hittills har PERIC producerat och sålt mer än 1000 uppsättningar av elektrolysbaserade vätgasgenereringssystem och mer än 400 uppsättningar vätgasreningssystem, PSA Hydrogen Rich gasreningssystem och vätgasgenereringssystem genom metanol-krackning, med ett kumulativt produktionsvärde på mer än 3 miljarder yuan. PERIC har exporterat till mer än 30 länder och regioner som Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ostasien, Sydasien, Sydostasien och Afrika. Efter mer än 60 år av ihållande och stabil utveckling har ett komplett sortiment inom vätgasutrustning byggts upp.

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »