Styrelsen för Metacon AB (publ) (”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2018, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller fem (5) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs sjutton (17) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningstiden löper under perioden 24 april – 13 maj 2019 och teckningskursen uppgår till 0,82 SEK per aktie. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 35,1 Mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är till cirka 80 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Metacon har inför transaktionen erhållit ett föremissionslån om 10 Mkr från Formue Nord Markedsneutral AS, som också utställt 12 Mkr av emissionsgarantin. Lånet löper mot en månatlig ränta om en procent.

I händelse av överteckning kan styrelsen komma att fatta beslut om en övertilldelningsemission med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6 097 561 aktier till samma kurs, 0,82 Kr per aktie. Om även denna emission fulltecknas tillförs Bolaget ytterligare 5 Mkr.

 

Bakgrund och motiv

I takt med den växande insikten om vätgasens betydelse för moderna och miljövänliga transport- och energisystem ökar efterfrågan på produktionsanläggningar för vätgas. Styrelsen i Metacon bedömer därför att planerade vidare investeringar i Bolagets produktionskapacitet och marknadsföring bör tidigareläggas för att kunna möta förväntade beställningar i större skala.

Styrelsen i Metacon anser vidare, mot bakgrund av den ökande efterfrågan, att en ökande ägarandel i Helbio utgör en viktig faktor för värdetillväxten i Bolaget och att fortsatta investeringar i Helbio skall ske i form av emissioner. Medlen från företrädesemissionen skall därför användas för:

 • Ytterligare investeringar i Helbio för ökad produktions- och marknadsföringskapacitet, genom tecknande i en planerad nyemission.
 • Investeringar i viss ökning av organisationen i Metacon, samt marknadsföring i Europa och Asien.
 • Investeringar i marknadsaktiviteter genom det japanska dotterbolaget.
 • Medverkan i uppförandet av en eller flera tankstationer för vätgas, samt installation av mindre och större kraftvärmesystem i referenssyfte.

Likviden från den eventuella övertilldelningsemissionen skall användas för syften som ytterligare ökar Metacons ägarandel i Helbio, samt för att vid behov kunna tillföra extra medel till globala försäljnings- och marknadsaktiviteter.

 

Övriga emissionsvillkor

Emissionen omfattar högst 42 782 241 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 18 april 2019. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Fullständig information om den förestående emissionen kommer att presenteras i ett prospekt, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 16 april: Sista dag för handel med Metacon-aktier med rätt att erhålla teckningsrätter
 • 17 april: Första dag för handel i Metacon-aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter
 • 18 april: Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter i Företrädesemissionen
 • 23 april: Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.
 • 24 april: Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds
 • 9 maj: Handel med teckningsrätter avslutas
 • 13 maj: Teckningsperioden avslutas
 • 16 maj: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 427 822,40 kr, från 1 454 596,18 kr till 1 882 418,58 kr, genom nyemission av högst 42 782 241 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 kr. Om även övertilldelningsemissionen om högst 6 097 561 aktier genomförs i sin helhet kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 60 975,61 kr, till sammanlagt 1 943 394,19 kr.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

 

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 08:45 CET.