Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om apportemission av 23 522 800 aktier i Bolaget. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 41,13 procent av aktierna i Helbio Holdings SA (”Helbio”) som Bolaget ingått, vilket tidigare informerats om den 4 juni 2021. Rätt att teckna aktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljarna av Helbio och betalning ska ske genom att säljarna tillskjuter 41,13 procent av aktierna i Helbio som apportegendom.

En aktie i Helbio betalas med 350 nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen har beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 129 375 400 kronor, dvs. teckningskursen i apportemissionen uppgår till 5,50 kronor per aktie.

Efter att apportemissionen har genomförts kommer Helbio vara ett helägt dotterbolag till Metacon.

Thomas Chalkidis, Theodoros Ligouras, Melissa-Stela Verykiou och Charalampos Makkas innehar sammanlagt 29 611 aktier i Helbio. Mot bakgrund av att Thomas Chalkidis, Theodoros Ligouras och Melissa-Stela Verykiou är anställda i Metacon-koncernen samt att Charalampos Makkas är styrelseledamot i Metacon-koncernen omfattas apportemissionen av Leo-reglerna och ska underställas bolagsstämma för godkännande. Metacon kommer att kalla till en extra bolagsstämma inom kort.

Genom nyemissionen ökar Metacons aktiekapital med 235 228 kronor till 2 567 301,02 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 256 730 102.

Om Helbio
Helbio är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

För ytterligare information, kontakta VD Christer Wikner, på telefon +46 707 647389 eller e-post  info@metacon.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 17:25 CEST.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Vätgas kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via intressebolaget Water2H2, erbjuds även marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys.

Ytterligare information finns på
www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab