Pressmeddelande
Uppsala, 28 mars 2024

Metacon publicerar bokslutskommuniké för 2023

“Under fjärde kvartalet 2023 stod bolagets strategiska inriktning fortsatt i fokus. Vi är medvetna om att de produkter och mindre system vi tidigare sålt har behövt och kommer behöva stå tillbaka under en period till förmån för att den satsning vi nu gör mot industrisektorn ska kunna förverkligas. Vi har nu nått betydande genombrott i våra satsningar för att kunna växa mot det marknadssegment som är störst och mest moget inom den fossilfria vätgassektorn – stora industriprojekt”, kommenterar Christer Wikner, vd och koncernchef.

För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet.

Kvartalet för koncernen oktober–december 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1,4 (12,3) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -17,4 (-12,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,6 (5,6)* MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24,4 (2,7)* MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (0,01)* SEK

Perioden för koncernen januari–december 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 67,2 (67,1) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -62,1 (-35,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -73,4 (-47,3)* MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -77,8 (-50,4)* MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,23 (-0,17)* SEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023.

* I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i minskad avskrivning under 2022.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 9 november meddelar Metacon att de ingår strategiskt partnerskap med WattAnyWhere för utrullning av off-grid elbilsladdstationer.
 • Den 13 november meddelar Metacon godkänd CE-märkning av HHG 50 för produktion av grön vätgas från biogas.
 • Den 23 november offentliggör Metacon att de ingått ett Memorandum of Understanding med PERIC om strategiskt partnerskap för tillverkning och försäljning av Metacons vätgasgeneratorer på den kinesiska marknaden.
 • Den 4 december meddelar Metacon namnändring av dotterbolaget Helbio S.A till Metacon S.A.
 • Den 20 december meddelar styrelsen i Metacon avsikten att besluta om en företrädesemission av units om cirka 120 MSEK.
 • Den 25 januari 2024 offentliggör Metacon ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar.
 • Den 25 januari 2024 meddelar styrelsen i Metacon en förträdesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen.
 • Den 20 februari 2024 offentliggör Metacon slutgiltigt utfall i förträdesemissionen.

Denna rapport innehåller sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

Hämta Bokslutskommuniké 2023>>

Hämta Pressmeddelande (PDF) >>

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com