Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 80 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 9 september samt för vilken teckningsperioden avslutades den 5 oktober (”Företrädesemissionen”), blev fulltecknad. I Företrädesemissionen teck­nades 36 292 351 aktier, motsvarande ca 93,4 % av Företrädesemissionen, med stöd av tecknings­rätter. Därtill tecknades 25 884 140 aktier, motsvarande ca 66,6 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 160 %, vilket medför att garantiåtagandet som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Bolaget tillförs ge­nom Företrädesemissionen ca 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 38 867 883 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 21 september–5 oktober 2020. Teckningskursen uppgick till 2,06 SEK per aktie. Företrädes­emissionen tecknades till totalt ca 160 %, varav ca 93,4 % med stöd av teckningsrätter och ca 66,6 % utan stöd av teckningsrätter. Detta medför att garantiåtagandet som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Kommentar från Christopher Tornblom, VD

”Jag är mycket glad över det stöd och engagemang vi har erhållit från såväl befintliga som nya aktieä­gare. Jag vill tacka samtliga som tecknat och därigenom visat sitt stöd för Metacons verksamhet och vision. Genom denna kapitalanskaffning kan vi fortsätta vår tillväxtresa och möta den expansiva mark­nadsutvecklingen samt förväntade ökade efterfrågan på Metacons produkter och teknologi”, säger Chris Tornblom.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjor­des av Bolaget den 18 september 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 9 oktober 2020. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 388 678,83 SEK, från 1 943 394,19 SEK till 2 332 073,02 SEK och antalet aktier kommer att öka med 38 867 883 aktier, från 194 339 419 aktier till 233 207 302 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Föret­rädesemissionen uppgår därmed till ca 16,7 %.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nordic SME pågår under kortnamnet ”META BT” (ISIN-kod: SE0014856050) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 45, 2020.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.


För ytterligare information
, kontakta Carl Christopher Tornblom, på telefon +44 78 275 09 544 eller e-post info@metacon.se

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅT­GÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖR­VÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I METACON AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 13:00 CET.


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidta­gits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 18 september 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt el­ler indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åt­gärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstift­ning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värde­papper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Euro­peiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospekt­förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.


Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumt­ion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privat­bostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |

LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

 

Hämta pressmeddelande som PDF »