Pressmeddelande
Karlskoga, 4 juli 2018

Metacon AB (publ) erbjuder marknaden patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle-och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat.

På bolagets hemsida kommer informationsmemorandum inför notering att hållas tillgängligt senast en dag före första handelsdag.

Styrelseordförande för Metacon AB (publ) är Ingemar Andersson.Verkställande direktör är Carl Christopher Törnblom.

”En notering på NGM kommer öka förutsättningarna för att utvidga aktieägarbasen och ge bolaget ökad exponering mot svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket ger förbättrande finansieringsmöjligheter och gagnar tillväxt och utveckling”, säger Carl Christopher Törnblom, VD för Metacon AB (publ).

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Metacon AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader från första handelsdag på Nordic MTF och (ii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 20 september 2018. Metacon AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet META MTF.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se
Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se
Carl Christopher Törnblom,VD, Metacon AB (publ), e-post: cct@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se