Styrelsen för Metacon AB (publ) (”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat att genomföra en emission aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden löper under perioden 21 september 2020 – 5 oktober 2020, eller den period som kan föranledas av förlängd myndighetsgranskning av prospektet. Teck­ningskursen uppgår till 2,06 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillfö­ras upp till ca 80 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsför­bindelser (ca 21.4 MSEK) och garantiåtaganden (ca 30 MSEK) upp till sammanlagt ca 51,4 MSEK, motsvarande ca 64,2 % av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Under den senaste halvårsperioden har flera viktiga steg tagits runt om i världen för att realisera pla­nerna på att införa vätgas som ersättning för fossila bränslen inom många tillämpningsområden. En snabb övergång till vätgas anses nu samstämmigt från flera håll inom såväl samhällsanalytikerkåren som forskarvärlden utgöra en förutsättning för att uppnå de globalt uppsatta målen för begränsad temperaturökning. Efterfrågan på Bolagets produkter och teknologi har under samma period ökat kraf­tigt.

Bolaget har under flera år förutsett denna konkretisering av planerna på övergång till vätgas. Detta förlopp har skett mycket snabbt i vissa länder medan processen är mer långsam i andra länder, så som i Sverige. I den rådande expansiva marknaden för olika vätgasrelaterade teknologier kan även intres­santa förvärvsmöjligheter uppkomma. Bolagets ambition att förvärva ytterligare minoritetsandelar i dotterbolaget Helbio Holdings S.A. har hittills stått tillbaka då tillgången på rörelsekapital prioriterats, men bör också på sikt uppfyllas.

Mot bakgrund av denna marknadsutveckling och EU-kommissionens förslag till kraftfulla investeringar inom vätgasområdet anser styrelsen att Bolaget måste stå väl finansiellt rustat inför den närmaste tvåårsperioden i syfte att kunna anpassa verksamheten till de nya omständigheterna, och att planerna på ytterligare kapitalanskaffning således bör tidigareläggas.

Likviden från föreliggande nyemission avses fördelas på följande åtgärder:

 • Ökning av rörelsekapitalet för den aktuella verksamheten; b.la. avseende marknadsbear­betning och identifiering av lämpliga kommersiella partnerskap samt framtagning av de­monstrationsenheter (41 %),
 • Produktanpassningar, deltagande i projekt och konsortier (32 %), och
 • Investeringar i Helbio Holdings S.A. (27 %).

 

 

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionen omfattar högst 38 867 883 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 17 september 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie till en tecknings­kurs om 2,06 SEK per ny aktie. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 388 678,83 SEK, från 1 943 394,19 SEK till 2 332 073,02 SEK, genom nyemission av högst 38 867 883 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer såle­des att få sin ägarandel utspädd med ca 16,7 % av rösterna och kapitalet.

Tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till Bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Vid överteckning sker tilldel­ningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal an­mälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Prospekt
Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett prospekt, vilket kom­mer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Tecknings- och garantiåtaganden samt lock up-avtal

Företrädesemissionen om ca 80 MSEK är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till sammanlagt ca 51,4 MSEK, motsvarande 64,2 % av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till ca 21,4 MSEK (ca 26,7 % av Företrädesemissionen) från huvudsakligen Bolagets aktieägare. Därtill har Bolaget erhållit garantiåtaganden om 30 MSEK (ca 37,5 % av Företrädesemissionen) och åtagandet innefattar en förbindelse att inte avyttra eventuellt erhållna aktier under en period om fyra (4) måna­der från tilldelning (”lock up”).

Ytterligare information beträffande de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det ovannämnda prospektet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 15 september: Sista dag för handel med Metacon-aktier med rätt att erhålla teckningsrät­ter
 • 16 september: Första dag för handel i Metacon-aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter
 • 17 september: Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter i Företrädesemissionen
 • 18 september: Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
 • 21 september: Teckningsperioden inleds/handel med teckningsrätter inleds/handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds
 • 1 oktober: Handel med teckningsrätter avslutas
 • 5 oktober: Teckningsperioden avslutas
 • 9 oktober: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta Carl Christopher Tornblom, på telefon +44 78 275 09 544 eller e-post info@metacon.se

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅT­GÄRD

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2020 kl. 08:00 CET.


Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumt­ion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privat­bostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |

LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »