Pressmeddelande
Karlskoga, 12 juli 2018

 

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 27 juni 2018, beslutat om en företrädesemission om högst 48 486 540 aktier till en teckningskurs om 0,35 kronor. Nyemissionen kommer som en följd av att Bolaget har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF, med beräknad första handelsdag satt till den 20 september 2018.

Nyemissionen täcks till i dagsläget av teckningsåtaganden, från befintliga och nytillkommande investerare, motsvarande drygt en tredjedel av emissionsbeloppet. Syftet med nyemissionen är för att kunna finansiera en intensifierad marknadsbearbetning och stärka sin allmänna finansiella ställning. Vid full teckning tillförs Metacon 16 970 289 kronor före transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till max 145 459 619. Nyemissionen motsvarar högst 33% av bolaget. Det är även möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning erhålles i mån av utrymme. Vid överteckning kommer i första hand de som tidigare innehar aktier i Metacon att erhålla tilldelning, och i andra hand nytillkommande.

 

Företrädesemissionens erbjudande i sammandrag:

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 20 juli 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie

Teckningsperiod: 24 juli 2018 till 31 augusti 2018

Teckningskurs: 0,35 kronor per aktie

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 48 486 540 aktier motsvarande högst 16 970 289 kronor och lägst 34 285 714 aktier motsvarande lägst 12 000 000 kronor. Bolaget uppskattar emissionskostnaderna för företrädesemissionen till max 8% av emissionsbeloppet

Antal aktier innan emissionen: 96 973 079 aktier

Värdering (pre-money): 33 940 578 kronor baserat på teckningskursen 0,35 kronor

Fullständiga villkor och anvisningar, memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att offentliggöras på Metacons hemsida: www.metacon.se

 

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se

 

Ladda ner som PDF »