Metacon AB (publ) (“Metacon” eller ”Bolaget”) har, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 september 2022, erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market och därmed beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från NGM Nordic SME. Nordic Growth Market NGM AB har idag godkänt ansökan om villkorad avnotering av Metacons aktier från NGM Nordic SME.

Som tidigare kommunicerat bedömer styrelsen att ett byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i Metacons utveckling som kommer skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förväntad ökad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare ha en positiv inverkan på Bolagets relationer mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Förutsatt att Metacon erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i Metacon att handlas med oförändrat kortnamn META och ISIN kod SE0003086214. Aktieägarna i Metacon kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet. Metacon kommer att offentliggöra information kring sista dag för handel på NGM Nordic SME och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market när datumen har fastställts.

Rådgivare

Metacon har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare och ingått i avtal med Aktieinvest AB som Certified Adviser vid den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market, fram till dess kommer Eminova Fondkommission AB att fortsätta agera Mentor åt Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/