2019 var ett bra år för Metacon då flera viktiga milstolpar uppnåtts.

  • Två EU-projekt inom ramprogrammet Horizon 2020, Prometheus 5 och AutoRe, slutfördes med goda resultat och de har varit viktiga i utvecklingen och testningen av våra produkter H2PS-5 och H2HG.
  • Under året inledde Metacons dotterbolag i Japan, Metacon KK, ett samarbete med Futamura Chemical Co., Ltd. för gemensam utveckling av kraftgenereringssystem, och Metacon AB och norska Hynion AS undertecknade en avsiktsförklaring (MoU) att gemensamt erbjuda tankstationer för vätgas.
  • Sett till den finansiella utvecklingen ökade de totala intäkterna med 67 procent, och under året stärkte vi även kassan genom en nyemission om cirka 40,1 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader. Vår finansiella ställning i koncernen är god. Likvida medel vid årets slut uppgick till 17,7 Mkr.

”Inget av det vi åstadkommit under senare år hade varit möjligt utan våra aktieägare och anställda. Prestationerna under 2019 är tillfredsställande, men ännu viktigare är effekterna på lång sikt. Vi har en bra plattform som skapar goda förutsättningar för framtiden, samtidigt som vi har en klar plan om hur vi vill utveckla oss. Vi kommer under 2020 att fortsätta arbeta utifrån våra strategiska prioriteringar, där kommersialisering och certifieringen av våra produkter står i fokus.” säger Christopher Törnblom, VD på Metacon.

Bokslutskommuniké 2019 »


För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »