“Vi är nu i slutfasen av Year of Build och har under kvartalet utvecklat en ännu starkare förmåga inom komplexa nyckelfärdiga skalbara lösningar som involverar alla våra tillämpningar för hantering av grön vätgas” – Christer Wikner, VD för Metacon

KONCERNEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021

  • Rörelsens intäkter uppgick till 11 741 (6 690) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -16 959 (-3 885) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 030 (-3 936) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021

  • 21 december meddelades att Dr. Thomas Chalkidis utsetts till ny verkställande direktör för Metacons dotterbolag Helbio S.A. i Grekland samt Affärsområdeschef för området Reformering.
  • 10 november offentliggjordes en order från och ett samarbete med det schweiziska företaget WattAnyWhere om utveckling av ett etanolbaserat system för off-grid elfordonsladdning.
  • 11 oktober meddelades att Metacon beslutat om apportemission för det tidigarelagda förvärvet av samtliga utestående aktier i Water2H2 AB.
  • 3 oktober meddelades att Metacon förvärvar 100% av elektrolysföretaget Water2H2 AB.

Hämta hem bokslutskommunikén i sin helhet här »

För ytterligare information:
Christer Wikner, VD, info@metacon.com, 070-764 73 89

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »