Metacon AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 16,9 Mkr, inför notering vid NGM Nordic MTF

Pressmeddelande
Karlskoga, 23 juli 2018

Med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 27 juni beslutade styrelsen i Metacon AB den 12 juli 2018 att genomföra en företrädesemission av högst 48 486 540 aktier till en teckningskurs om 0,35 kr per aktie. Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 16,9 Mkr före emissionskostnader. Teckningstiden löper mellan den 24 juli och den 31 augusti 2018.

Emissionen, som omfattas av teckningsförbindelser från befintliga och eventuellt nytillkommande aktieägare om totalt ca 7,7 Mkr, sker inför noteringen av Bolagets aktie vid NGM Nordic MTF. Planerad första handelsdag är den 20 september 2018. Emissionslikviden skall användas för kommersialiseringen av Bolagets patenterade teknologi och produkter för effektiv framställning av vätgas för fordonsbruk och energisystem.

Med anledning av företrädesemissionen har Metacon upprättat ett informationsmemorandum. Dokumentet och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.metacon.se, och hos emissionsinstitutets hemsida www.eminova.se.

För ytterligare information:
Ingemar Andersson, styrelseordförande
Tel: 070 6244830 Chris Törnblom, vd
Tel: +44 7827509544

Läs mer på: www.metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.

Informationen i denna rapport är sådan som Metacon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli klockan 20:00 CEST.

Ladda ner PM som PDF »