Örebro 2022-04-13

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

JANUARI – MARS 2022

  • Den 26 januari meddelade Metacon att ett EPC-partneravtal med GISAB (en del av

Jernbro) för elektrolys- och HRS-området i Norden har tecknats.

  • Den 28 februari tillkännagavs ett partnerskapsavtal för att skapa en ”hydrogen village”

i Grekland tillsammans med bl.a. det stora gasföretaget DEDA.

  • Den 4 mars tillkännagav Metacon ett samarbetsavtal med PERIC för den europeiska

marknaden för tankstationer för vätgas (HRS).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

  • 6 april meddelades att Metacons Helbio-enhet fått ansökan godkänd och startar ett

EU-projekt för utveckling av innovativa nanokatalytiska material och reaktorer.

  • 22 april meddelades att Metacon levererar i samarbete med Hydroholding den första

demonstrationsstationen för mikrovätgastankning (HRS) i Slovakien.

  • 27 april meddelades att Metacon i samarbete med GISAB för genombrottsorder på

två  elektrolysbaserade integrerade tankstationer för grön vätgas (HRS) från Botnia

Hydrogen.

  • 29 april presenterade Metacon via pressmeddelande finansiella mål på medellång

sikt och tidigarelägger publiceringen av Q1-rapporten.

  • 5 maj meddelades att Metacon levererar pilotkontrakt till PERIC Hydrogen Technology

för en 5 MW elektrolysanläggning i USA

Hämta Metacons kvartalsrapport Q1 2022 

För ytterligare information, kontakta VD Christer Wikner, på telefon +46 707 647389 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Vätgas kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via intressebolaget Water2H2, erbjuds även marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys

 

Inom våra kärnprojekt på CHP- och reformeringsområdet fortlöper arbetet med full kraft. Som meddelats tidigare har olika omvärldsfaktorer som Covid, logistik och elektronikkomponenter fortsatt att skapa oväntade utmaningar och förseningar, bland annat som en effekt av konflik­ten i Ukraina. Vi arbetar dock konsekvent och systematiskt för att bygga långsiktigt bestående lösningar och parallella leverantörsalternativ framåt.

Ett område som seglat upp som intressant för oss att utveckla och satsa på är våra process-ke­miska reaktorlösningar för den marina marknaden. Sedan tidigare har vi kommunicerat att vi arbetar i projekt inom ammoniak och även inom LNG (flytande naturgas) kopplat till en CCS- (”carbon capture”) lösning som vi patentsökt tillsammans med RINA. Ett ytterligare intressant område som vi ser stora möjligheter att bidra till är inom s.k. ”elektrobränslen”, t.ex. e-Metanol. Vi har både unik kompetens och förmåga att ska­pa de tekniska lösningar som krävs för att kunna realisera potentialen med dessa bränslen i olika tillämpningar, framför allt genom effektiv refor­mering till vätgas. Under perioden fick vi ytterli­gare ett bevis på att vi har erkänd kompetens på området i och med Helbios beviljade EU-projekt inom nya innovativa nano-katalytiska material och reaktorer (”Nanolefins”).

Nu fortsätter det viktiga arbetet för oss med att utveckla Metacon i ännu snabbare takt och att bi­dra till att de fantastiska möjligheterna med grön vätgas syns ännu mer för både marknad och po­litiska beslutsfattare. Jag ser fram emot det fort­satta arbetet med utvecklingen av Metacon och kommande Year of Launch.