Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 (”Bolaget”), har hållit en extra bolagsstämma idag den 24 januari 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Stämman fattade följande beslut.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Efter ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital vara lägst 3 425 858 kronor och högst 13 703 432 kronor och antal aktier i Bolaget ska vara lägst 342 585 803 och högst 1 370 343 212.

Emissionsbemyndigade

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Det beslutade emissionsbemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som årsstämman beslutade om den 8 juni 2023.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från extra bolagsstämman, inklusive fullständiga beslut, kommer finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.metacon.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Wikner, VD, Metacon AB (publ)
E-mail: info@metacon.com
Tel: +46 707 64 73 89

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

För ytterligare information se:

www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »