Metacon AB (publ) org. nr 556724–1616 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag den 8 juni 2023, klockan 14:00 i Hörsal Bio, Forumhuset på Örebro Universitet. Vi stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2022. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Ingemar Andersson, Christer Nygren, Mats W Lundberg, Thomas Nygren och Marie Brodin som styrelseledamöter samt omvälja Ingemar Andersson som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Det beslutades att genom omval utse Tomas Nöjd som Bolagets revisor med Camilla Beijron som revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Arvoden
Årsstämman beslutade att ordföranden ska ersättas med 250 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 125 000 kronor vardera. Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om incitamentsprogram 2023–2025:1 till medarbetare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram riktat till medarbetare i koncernen. Incitamentsprogram 2023–2025:1 omfattar emission av högst 6 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och den 1 juli 2025 till och med den 1 augusti 2025 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3 kronor. Syftet med incitamentsprogrammet är att medarbetare i koncernen kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget samt att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Mer information om incitamentsprogrammet återfinns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 9 maj 2023.

Beslut om incitamentsprogram 2023–2025:2 till styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarna lntorp AB:s, Lars Edvardsson AB:s och Tyson&Blake Ltd:s (”Aktieägarnas”) förslag, att införa ett incitamentsprogram riktat till styrelseledamöterna i Bolaget. Incitamentsprogram 2023–2025:2 omfattar emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och den 1 juli 2025 till och med den 1 augusti 2025 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3 kronor. Syftet med incitamentsprogrammet är stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöter kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget. Mer information om incitamentsprogrammet återfinns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 9 maj 2023.

Valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning i Bolaget som ska bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i Bolaget per den 31 december.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion samt att fullgöra eventuella andra uppgifter enligt svensk kod för bolagsstyrning. Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter.

Bemyndigande om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra Bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.metacon.com

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.com

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

För ytterligare information se:
www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta (PDF) »