Årsstämma i Metacon AB (publ) har hållits den 9 juni 2020.

I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes vissa anpassningar jämfört med tidigare årsstämmor:

 • Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt
 • Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden
 • VDs anförande finns tillgänglig sedan 21/5 att ladda ner på hemsidan
 • Till årsstämman hade 65 844 332 röster inkommit, dvs. 33,88% av totalt antal röster i Bolaget på avstämningsdagen.

I enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen beslutades således:

 • att fastställa resultat- och balansräkningen.
 • att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
 • att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 76 168 883
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2019.
 • att styrelsen skall bestå av 4 styrelseledamöter samt 1 revisor och revisorssuppleant.
 • att inga suppleanter väljs.
 • att ett årligt styrelsearvode om 200 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 100 tkr vardera till ledamöter som inte är anställda eller har uppdrag i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt räkning.
 • att omvälja styrelseledamöterna Ingemar Andersson, Mats W Lundberg, Christer Nygren och prof. Xenophon Verykios.
 • att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Var och en av bolagets till röstetal största ägare, vilka framgår av bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB per den 31 december, utser var sin ledamot i valberedningen. Om någon av dessa avstår från sin rätt att utse sin representant i valberedningen, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren, utse en representant, o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande (sammankallande). Mandatperioden sträcker sig tills dess att en ny valberedning utsetts. I de fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, utse en ersättare. Valberedningen ska söka finna ledamöter, vars kompetens och intresse är att förverkliga bolagets visioner och mål. Därför bör valberedningens ledamöter besitta nätverk, alternativt veta var sådana nätverk finns att tillgå, för att hitta lämpliga ledamöter till styrelsen.
 • att Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro kommun. Bolaget skall kunna hålla bolagsstämma både i Karlskoga, Örebro och Stockholms kommun.
 • att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.
  Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.
 • att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

 

För Metacon AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab