Aktieägarna i Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 januari 2024 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 januari 2024,
dels anmält sig till Bolaget senast den 18 januari 2024 per post till Metacon AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Drottninggatan 1B, 753 10 Uppsala, Sverige, eller via e-post till egm@metacon.com, eller per telefon till +46 70 362 06 00. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 16 januari 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 18 januari 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 18 januari 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per post till Metacon AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Drottninggatan 1B, 753 10 Uppsala, Sverige. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.metacon.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen

För att möjliggöra registrering av den företrädesemission som Bolaget avser att genomföra, i enlighet med vad som offentliggjorts av Bolaget den 20 december 2023, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 943 394,19 kronor och högst 7 773 576,76 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 425 858 kronor och högst 13 703 432 kronor.

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 194 339 419 och högst 777 357 676 st.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 342 585 803 och högst 1 370 343 212.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen enligt punkt 7 ovan och med anledning av att Bolaget har för avsikt att genomföra en företrädesemission, i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget den 20 december 2023, föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemissioner enligt följande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

För det fall extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 8 ska det föreslagna emissionsbemyndigandet ersätta det emissionsbemyndigande som årsstämman beslutade om den 8 juni 2023.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Dokumentation

Styrelsens fullständiga förslag (fullständiga i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.metacon.com, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Metacon AB (publ) har organisationsnummer 556724-1616 och säte i Örebro.

_________________

Örebro i december 2023

Metacon AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, kontakta:

Christer Wikner
Verkställande direktör
info@metacon.com
+46 70 7647 389

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2023 kl. 22:00 (CET).

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab| LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta kallelse (PDF) »