Aktieägarna i Metacon AB (publ) org. nr 556724-1616 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, klockan 14:00 i Hörsal Bio, Forumhuset på Örebro Universitet. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB den 30 maj 2023. Aktieägare som avser delta vid årsstämman ombeds meddela Bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 1 juni 2023 per post till Metacon AB (publ), ”Årsstämma”, Drottninggatan 1B, 753 10 Uppsala, Sverige, eller via e-post till agm@metacon.se, eller per telefon till +46 70 362 06 00. Vid anmälan om deltagande ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Metacon AB (publ), ”Årsstämma”, Drottninggatan 1B, 753 10 Uppsala, Sverige. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). För aktieägare som önskar delta genom ombud tillhandahåller Bolaget en fullmaktsblankett på Bolagets hemsida https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2023.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom anmälan om deltagande, begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), för att ha rätt att delta vid årsstämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 30 maj 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 1 juni 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Frågor till styrelsen och VD kan skickas via e-post till fragor@metacon.se eller via kontaktformuläret på Bolagets hemsida https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2023 senast fredagen den 2 juni 2023.

Förslag på dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Anförande av VD
 8. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 11. Val av styrelse och suppleanter och av revisor samt eventuell revisorssuppleant.
 12. Beslut om incitamentsprogram för medarbetare
 13. Beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter
 14. Beslut om principer för utseende av valberedning 2024
 15. Beslut om bemyndigande om emission
 16. Årsstämmans avslutande

 

Beslutsförslag

Till punkt 1
Valberedningen föreslår att Ingemar Andersson väljs till ordförande vid stämman.

Till punkt 8
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel
407 995 131 SEK, balanseras i ny räkning.

Till punkt 9
Valberedningen föreslår fem styrelseledamöter och inga suppleanter samt en revisor och en revisorssuppleant.

Till punkt 10
Valberedningen föreslår att ett årligt styrelsearvode om 250 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 125 tkr vardera till övriga ledamöter. Revisorarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till punkt 11
Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Ingemar Andersson, Christer Nygren, Mats W Lundberg, Thomas Nygren och Marie Brodin. Till styrelseordförande föreslås omval av Ingemar Andersson. Omval föreslås av revisor Tomas Nöjd och revisorssuppleant Camilla Beijron.

Till punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 6 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 65 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i koncernen enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare i koncernen kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 1 augusti 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. Anledningen till att löptiden för teckningsoptionerna understiger tre år är att styrelsen har gjort bedömningen att en längre löptid än den föreslagna inte, i tillräckligt stor utsträckning, skulle bidra till möjligheterna att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för medarbetarna.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner ska uppgå till tre (3) kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare.

Kategori

 

Högsta antal optioner per person Högsta antal optioner per kategori
A. Ledande befattningshavare (högst 9 personer) 1 000 000 4 500 000
B. Övriga nyckelpersoner (högst 7 personer) 380 000 2 000 000

 

Styrelsen bedömer att den intressegemenskap mellan Bolaget och deltagarna som programmet skapar är tillräcklig för att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande varför det inte har uppställts några prestationsvillkor kopplade till programmet.

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är verksam i koncernen, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning kan genomföras med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den som Bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens uppdrag upphör eller om deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall till ett belopp som motsvarar det lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärde. Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa villkor.

Optioner ska även kunna erbjudas eventuella tillkommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut.

Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 juni 2023 till och med den 15 juli 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 50 procent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med nästa årsstämma.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Personer anställda i det grekiska dotterbolaget erhåller sina teckningsoptioner vederlagsfritt och beskattas enligt grekiska skatteregler.  För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. För förvärv som sker av nya medarbetare i det grekiska dotterbolaget efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska teckningsoptionernas överlåtas vederlagsfritt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast femton dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 6 500 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således de medarbetare i koncernen möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med motsvarande siffra.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. Med hänvisning till grekiska skatteregler kommer inte heller de vederlagsfria överlåtelserna av teckningsoptioner till de anställda i det grekiska dotterbolaget medföra några kostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna årsstämma och de teckningsoptioner som emitterats under de optionsprogram som antogs vid årsstämman 2021, finns i Bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Preliminär värdering

Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknas enligt Black & Scholes värderingsformel av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut. En exemplifierande Black & Scholes-beräkning baserad på ett antagande om ett från den 8 maj 2023 oförändrat aktiepris om 1,13  kronor ger ett optionsvärde om 0,02 kronor per teckningsoption, varvid följande antagna parametrar har använts i Black & Scholes-beräkningen: Teckningskurs: 3 kronor, Riskfri ränta: 2,821 % Volatilitet: 39,4 %, Löptid (år): 2,1. Beräkningen har endast ett exemplifierande syfte och optionsvärdet enligt den slutliga beräkning som kommer att utföras av Optionspartner AB kan komma att avvika från vad som anges i exemplet ovan.

Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Till punkt 13
Aktieägarna Alntorp AB, Lars Edvardsson AB och Tyson&Blake Ltd (”Aktieägarna”) föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Emission av teckningsoptioner

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 25 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöter kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 1 augusti 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. Anledningen till att löptiden för teckningsoptionerna understiger tre år är att Aktieägarna har gjort bedömningen att en längre löptid än den föreslagna inte, i tillräckligt stor utsträckning, skulle bidra till möjligheterna att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för styrelseledamöterna.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner ska uppgå till tre (3) kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägarna föreslår att stämman godkänner bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma styrelseledamöter i Bolaget enligt följande.

Kategori

 

Högsta antal optioner per person Högsta antal optioner per kategori
A. Styrelseordföranden (en person) 750 000 750 000
B. Övriga styrelseledamöter (högst fyra personer) 750 000 1 750 000

 

Eftersom teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadsvärde finns inga prestationsvillkor som behöver uppfyllas för att bli erbjuden att förvärva teckningsoptioner eller för att utnyttja teckningsoptioner för teckning av aktier.

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är styrelseledamot i Bolaget, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning kan genomföras med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den som Bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna om deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall till ett belopp som motsvarar det lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärde. Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa villkor.

Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 juni 2023 till och med den 15 juli 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med nästa årsstämma.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast femton dagar efter anmälan om förvärv.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 500 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således styrelseledamöterna möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med motsvarande siffra.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av aktieägarna Alntorp AB, Lars Edvardsson AB och Tyson&Blake Ltd. Aktieägarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna årsstämma och de teckningsoptioner som emitterats under de optionsprogram som antogs vid årsstämman 2021, finns i Bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Preliminär värdering

Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknas enligt Black & Scholes värderingsformel av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut. En exemplifierande Black & Scholes-beräkning baserad på ett antagande om ett från den 8 maj 2023 oförändrat aktiepris om 1,13  kronor ger ett optionsvärde om 0,02 kronor per teckningsoption, varvid följande antagna parametrar har använts i Black & Scholes-beräkningen: Teckningskurs: 3 kronor, Riskfri ränta: 2,821 % Volatilitet: 39,4 %, Löptid (år): 2,1. Beräkningen har endast ett exemplifierande syfte och optionsvärdet enligt den slutliga beräkning som kommer att utföras av Optionspartner AB kan komma att avvika från vad som anges i exemplet ovan.

Instruktion till styrelsen

Aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt aktieägarnas förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Till punkt 14
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Var och en av Bolagets till röstetal största ägare, vilka framgår av Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB per den 31 december, utser var sin ledamot i valberedningen. Om någon av dessa avstår från sin rätt att utse sin representant i valberedningen, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren, utse en representant o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande (sammankallande). Mandatperioden sträcker sig till dess att en ny valberedning utsetts. I de fall där en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, utse en ersättare. Valberedningen skall söka finna ledamöter vars kompetens och intresse är att förverkliga Bolagets visioner och mål. Därför bör valberedningens ledamöter besitta nätverk, alternativt veta var sådana nätverk finns att tillgå, för att hitta lämpliga ledamöter till styrelsen. Valberedningens uppgifter är följande:

 • Att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
 • Att till årsstämman lägga förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande
 • Att lägga förslag på revisor och eventuell revisorssuppleant
 • Att föreslå arvoden till ordförande och ledamöter i styrelsen, samt arvode till revisor.
 • Att föreslå ordförande för årsstämman
 • Att framarbeta förslag till principer för utseende av kommande valberedning
 • Att fullgöra eventuella andra uppgifter enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast den 1 februari. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter, men dessa ska ha rätt till ersättningar för rimliga, nedlagda kostnader i samband med arbetet i valberedningen. Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar ändra den.

Till punkt 15
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra Bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf, samt på Bolagets hemsida.

 

Örebro i maj 2023

Metacon AB (publ)
Styrelsen