Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022, klockan 14:00, Örebro Universitet, Hörsal L1. Inregistrering från klockan 13.00.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste:

 • dels vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB den 30 maj 2022; samt
 • dels meddela Bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 2 juni 2022 per post till Metacon AB, Tomtebogatan 2, 703 43 Örebro, Sverige, via e-post till agm@metacon.se, eller per telefon till +46 76 0575002. Vid anmälan om deltagande ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. För aktieägare som önskar delta genom ombud tillhandahåller Bolaget en fullmaktsblankett på Bolagets hemsida https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2022 .

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom anmälan om deltagande, begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). för att ha rätt att delta vid årsstämman. Berörda aktieägare ska, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering i god tid före avstämningsdagen den 30 maj 2022.

Frågor till styrelsen och VD kan skickas via e-post till fragor@metacon.se eller via kontaktformuläret på Bolagets hemsida https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2022 senast torsdagen den 2 juni 2022.

Förslag på dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Anförande av VD
 8. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 11. Val:
  a) av styrelse, styrelseordförande och eventuella suppleanter.
  b) av revisor samt eventuell revisorssuppleant
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning 2023
 13. Beslut om bemyndigande om emission
 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 15. Årsstämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Till punkt 1
Valberedningen föreslår att Ingemar Andersson väljs till ordförande vid stämman.

Till punkt 8
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel
308 828 840 SEK kronor, balanseras i ny räkning.

Till punkt 9
Valberedningen föreslår fem styrelseledamöter och inga suppleanter samt en revisor och revisorssuppleant.

Till punkt 10
Valberedningen föreslår att ett årligt styrelsearvode om 250 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 125 tkr vardera till övriga ledamöter. Revisorarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till punkt 11
Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Ingemar Andersson, Christer Nygren, Mats W Lundberg, Thomas Nygren och Marie Brodin. Till styrelseordförande föreslås omval av Ingemar Andersson. Omval föreslås av revisor Tomas Nöjd och revisorssuppleant Camilla Beijron.

Till punkt 12
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Var och en av bolagets till röstetal största ägare, vilka framgår av bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB per den 31 december, utser var sin ledamot i valberedningen. Om någon av dessa avstår från sin rätt att utse sin representant i valberedningen, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren, utse en representant o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande (sammankallande). Mandatperioden sträcker sig till dess att en ny valberedning utsetts. I de fall där en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, utse en ersättare. Valberedningen skall söka finna ledamöter vars kompetens och intresse är att förverkliga bolagets visioner och mål. Därför bör valberedningens ledamöter besitta nätverk, alternativt veta var sådana nätverk finns att tillgå, för att hitta lämpliga ledamöter till styrelsen. Valberedningens uppgifter är följande:

 • Att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
 • Att till årsstämman lägga förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande
 • Att lägga förslag på revisor och eventuell revisorssuppleant
 • Att föreslå arvoden till ordförande och ledamöter i styrelsen, samt arvode till revisor.
 • Att föreslå ordförande för årsstämman
 • Att framarbeta förslag till principer för utseende av kommande valberedning
 • Att fullgöra eventuella andra uppgifter enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast den 1 februari. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter, men dessa ska ha rätt till ersättningar för rimliga, nedlagda kostnader i samband med arbetet i valberedningen.

Till punkt 13
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf, samt på bolagets hemsida.

 

Örebro den 3 maj 2022

Metacon AB (Publ)
Styrelsen