Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 klockan 14:00 i Metacons lokaler på Tomtebogatan 2 i Örebro.

Information med anledning av coronaviruset
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Det är därför viktigt för Metacon att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Metacons styrelse har därför fattat beslutet om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen (2020:198) om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolagets aktieägare och deras ombud uppmanas därför att utöva sina aktieägarrättigheter genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Följande åtgärder kommer bland annat att vidtas:

 • Aktieägare och ombud ombeds att vidta motsvarande försiktighetsåtgärder. Vi påminner här om möjligheten för aktieägare att delta via ombud och poströstning. Fullmakt för ombud finns att ladda ner på vår hemsida.
 • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
 • Planerade anföranden begränsas i tid. VDs anförande kommer att finnas tillgänglig att ladda ner på hemsidan senast den 19/5.
 • Metacons styrelseledamöter och ledande befattningshavare närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning.

Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden och som har rätt att delta i bolagsstämman att inkludera via fullmakt.

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2020. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna. Sådan registrering skall vara verkställd senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare och dess ombud uppmanas att delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig och rösta på förhand senast måndagen den 8 juni kl. 14.00. Formulär för förhandsröstning tillsammans med villkor och instruktioner finns på bolagets webbplats https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2020.

Frågor till VD och styrelse kan skickas via e-post till fragor@metacon.se eller via formulär på bolagets hemsida https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2020 senast onsdagen den 3 juni.

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på vår hemsida inför årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 11. Val:
  a) av styrelse, styrelseordförande och eventuella suppleanter.
  b) av revisor samt eventuell revisorssuppleant
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning
 13. Beslut om ändring av säte för bolaget
 14. Beslut om bemyndigande om emission
 15. Beslut om ändring av kallelsetider
 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 17. Årsstämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Till punkt 8
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 76 168 883 kronor, balanseras i ny räkning.

Till punkt 9
Valberedningen föreslår 4 styrelseledamöter och inga suppleanter samt 1 revisor och revisorssuppleant.

Till punkt 10
Valberedningen föreslår att ett årligt styrelsearvode om 200 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 100 tkr vardera till övriga ledamöter. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till punkt 11
Omval föreslås av följande styrelseledamöter; Ingemar Andersson, Christer Nygren, Mats W Lundberg och Prof. Xenophon Verykios. Till styrelseordförande föreslås omval av Ingemar Andersson. Omval föreslås av revisor Tomas Nöjd och revisorssuppleant Camilla Beijron.

Till punkt 12
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Var och en av bolagets till röstetal största ägare, vilka framgår av bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB per den 31 december, utser var sin ledamot i valberedningen. Om någon av dessa avstår från sin rätt att utse sin representant i valberedningen, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren, utse en representant, o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande (sammankallande). Mandatperioden sträcker sig tills dess att en ny valberedning utsetts. I de fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, utse en ersättare. Valberedningen ska söka finna ledamöter, vars kompetens och intresse är att förverkliga bolagets visioner och mål. Därför bör valberedningens ledamöter besitta nätverk, alternativt veta var sådana nätverk finns att tillgå, för att hitta lämpliga ledamöter till styrelsen. Valberedningens uppgifter är följande:

 • Att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
 • Att till årsstämman lägga förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande
 • Att lägga förslag på revisor och eventuell revisorssuppleant
 • Att föreslå arvoden till ordförande och ledamöter i styrelsen, samt arvode till revisor
 • Att föreslå ordförande för årsstämman
 • Att framarbeta förslag till principer för utseende av kommande valberedning
 • Att fullgöra eventuella andra uppgifter enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast den 1 februari. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter, men dessa ska ha rätt till ersättningar för rimliga, nedlagda kostnader i samband med arbetet i valberedningen.

Till punkt 13:
Nuvarande lydelse:
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlskoga kommun.
Bolaget skall kunna hålla bolagsstämma både i Karlskoga, Örebro och Stockholms kommun.

Föreslagen lydelse:
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro kommun.
Bolaget skall kunna hålla bolagsstämma både i Karlskoga, Örebro och Stockholms kommun.

Till punkt 14:
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Till punkt 15:
Nuvarande lydelse:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Kallelse till extra bolagsstämma som skall behandla ändring av bolagsordningen samt årsstämma, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma.

Föreslagen lydelse:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För giltigt beslut angående punkt 13-15 ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

 

Örebro den 12 maj 2020

Metacon AB (Publ)
Styrelsen

 

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ) 2020 (pdf) »