Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019, klockan 11:00, Mötesplats Alfred Nobel, Nobelmuseet i Karlskoga.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare bör även anmäla sin avsikt att delta senast den 4 juni 2019 på sätt som anges nedan. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna. Sådan registrering skall vara verkställd senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på stämman sker per post till Metacon AB, Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga, per telefon 0760-57 50 02 eller per e-post info@metacon.se. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast den 4 juni 2019. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Aktieägare har vid stämman rätt att begära att styrelsen eller VD såvida detta kan ske utan skada för bolaget, lämnar upplysningar gällande ärenden på dagordningen och bolagets ekonomiska situation.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 11. Val
  a) av styrelse, styrelseordförande och eventuella suppleanter
  b) av revisor samt eventuell revisorssuppleant
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning
 13. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier
 14. Beslut om ändring av säte för bolaget
 15. Beslut om bemyndigande om emission
 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 17. Årsstämmans avslutande

 

Alla förslag till beslut kommer att göras tillgängliga den 22 maj 2019.

 

Karlskoga den 2019-05-14

Metacon AB (Publ)
Styrelsen