Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Metacon AB (publ) (”Bolaget”) så har styrelseledamot Lennart Larsson (genom bolag) och storägare Xenophon Verykios på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Eminova överlåtit sammanlagt 165 000 000 teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare. Detta motsvarar cirka 8 MSEK eller cirka 23% av företrädesemissionen.

Syftet med överlåtelserna är att ytterligare förstärka Bolagets aktieägarbas med långsiktiga professionella investerare. Överlåtelserna har skett vederlagsfritt och förvärvarna har förbundit sig att utnyttja samtliga teckningsrätter till att teckna nya aktier i den pågående företrädesemissionen. Bland nämnda investerare kan nämnas John Fällström, Johan Kjell, Per Nilsson (genom bolag) och Martin Wittberg.

“Det känns synnerligen inspirerande att få ombord dessa kvalificerade och långsiktiga investerare, vilket är positivt både för bolaget och dess aktieägare. Denna transaktion tillsammans med befintliga teckningsåtaganden innebär att en stor del av emissionen kommer att tecknas utan att garantiåtaganden behöver tas i anspråk ”, sade Chris Tornblom, VD Metacon AB.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/metaconab